سایت شعرناب محیطی صمیمی و ادبی برای شاعران جوان و معاصر - نقد شعر- ویراستاری شعر - فروش شعر و ترانه اشعار خود را با هزاران شاعر به اشتراک بگذارید

منو کاربریعضویت در شعرناب
درخواست رمز جدید

معرفی شاعران معاصر

انتشار ویژه ناب

♪♫ صدای شاعران ♪♫

تقویم روز

جمعه 15 مهر 1401
  13 ربيع الأول 1444
   Friday 7 Oct 2022

    بیشترین مخاطب

    کانال تلگرام شعرناب

    بنویس تا زنده بمانی ،هر که نوشت پادشاه می شود. فکری احمدی زاده(ملحق)

    جمعه ۱۵ مهر

    اشعار دفتر شعرِ دایره ی عشق........ شاعر ولی الله شیخی مهرآبادی(دیوانه)

    ولی الله شیخی مهرآبادی(دیوانه)

    هنوزمســـتم ازآن، عطـردلنوازِ کلامت.................
    ۳۷۷۷۳ بازدید     ۴۴ نظر

    ادامه شعر

    ولی الله شیخی مهرآبادی(دیوانه)

    من آن اشکم، که ازچشــمِ تمامِ دَردها ریزد..........
    ۳۶۶ بازدید     ۵۶ نظر

    ادامه شعر

    ولی الله شیخی مهرآبادی(دیوانه)

    شـاعری، شـاید هُنـرباشـد،ولی.............
    ۸۶۳ بازدید     ۲۷ نظر

    ادامه شعر

    ولی الله شیخی مهرآبادی(دیوانه)

    دراین سراچه ی وحشت،که شب به پاکردَ ست............
    ۷۴۱۹ بازدید     ۹۴ نظر

    ادامه شعر

    ولی الله شیخی مهرآبادی(دیوانه)

    نیست جُـزفـریاداز،بیــدادِ عالـم برلبـم.....
    ۷۲۳ بازدید     ۱۰۴ نظر

    ادامه شعر

    ولی الله شیخی مهرآبادی(دیوانه)

    چوبیـم عصـا گشـته، به دسـتانِ ریایی......
    ۹۸۰ بازدید     ۹۴ نظر

    ادامه شعر

    ولی الله شیخی مهرآبادی(دیوانه)

    فریـاد،زِنفسِ شــــهوت اَفـــزای........
    ۱۰۸۷ بازدید     ۶۱ نظر

    ادامه شعر

    ولی الله شیخی مهرآبادی(دیوانه)

    افتـاده را،به چشــمِ حقـارت، نظــرمکن...........
    ۷۱۹ بازدید     ۹۵ نظر

    ادامه شعر

    ولی الله شیخی مهرآبادی(دیوانه)

    بیـا ورَه بِنـما، من زِ راه می ترســــم............
    ۱۱۴۷ بازدید     ۷۰ نظر

    ادامه شعر

    ولی الله شیخی مهرآبادی(دیوانه)

    زعشق توست اگر، انتظارهم زیباست...
    ۸۱۷ بازدید     ۵۵ نظر

    ادامه شعر

    ولی الله شیخی مهرآبادی(دیوانه)

    و واژه های رسیدن، چه سخت وکم رنگَ ست.....
    ۸۸۶ بازدید     ۱۰۱ نظر

    ادامه شعر

    ولی الله شیخی مهرآبادی(دیوانه)

    بیهوده سـنگ می زنیم، به شـیطان زندگی...........
    ۸۸۶ بازدید     ۸۳ نظر

    ادامه شعر

    ولی الله شیخی مهرآبادی(دیوانه)

    ازمسـجدو بتـخانه وازدِیر، گذشتیم......
    ۱۱۵۴ بازدید     ۶۸ نظر

    ادامه شعر

    ولی الله شیخی مهرآبادی(دیوانه)

    بی شعورست بس که افکارم.......
    ۱۳۸۶ بازدید     ۹۱ نظر

    ادامه شعر

    ولی الله شیخی مهرآبادی(دیوانه)

    مارا، بـه حـراجِ دلِ خود،راه نـدادنـد...........
    ۱۳۲۶ بازدید     ۱۰۳ نظر

    ادامه شعر

    ولی الله شیخی مهرآبادی(دیوانه)

    طبـعَم تهی ست ،زانچـه کـه باید به شـعرگفت....
    ۱۶۳۱ بازدید     ۲۰۴ نظر

    ادامه شعر

    ولی الله شیخی مهرآبادی(دیوانه)

    درخزان، گاهی غزل گل می کنـد،امّـا چه سود.........
    ۷۱۷ بازدید     ۷۲ نظر

    ادامه شعر

    ولی الله شیخی مهرآبادی(دیوانه)

    بـاوَر بِنمـا، بـه جِـر زَدن،اُستـادم..........
    ۶۹۱ بازدید     ۱۰۱ نظر

    ادامه شعر

    ولی الله شیخی مهرآبادی(دیوانه)

    گرچـه (دیوانـه) درین شـهر، بـه چیـزی نخـرند..........
    ۶۴۳ بازدید     ۹۶ نظر

    ادامه شعر

    ولی الله شیخی مهرآبادی(دیوانه)

    این چه بد مستی ست کز، درکِ حقایق بگذریم؟.........
    ۹۴۰ بازدید     ۱۲۸ نظر

    ادامه شعر

    ولی الله شیخی مهرآبادی(دیوانه)

    همـه جـا، نـامِ تُرا بُردم وخود،نـام گرفتــــم...........
    ۱۳۲۶ بازدید     ۱۱۲ نظر

    ادامه شعر

    ولی الله شیخی مهرآبادی(دیوانه)

    عُمر ی به لب ازعشق، سخن بودش وآخِر....
    ۹۰۳ بازدید     ۸۲ نظر

    ادامه شعر

    ولی الله شیخی مهرآبادی(دیوانه)

    خـاکمـان برسر، کـه دُزدِ نـامِ انسـانیـم مـا......
    ۲۶۶۰ بازدید     ۱۳۸ نظر

    ادامه شعر

    ولی الله شیخی مهرآبادی(دیوانه)

    وصـفِ مـردی توبَرین، مـردُمِ رسواچـه کنی؟.......
    ۱۵۱۶ بازدید     ۱۲۳ نظر

    ادامه شعر

    ولی الله شیخی مهرآبادی(دیوانه)

    حـریمِ قبـله ی دل، صـادقـانـه!دُزدیـدنـد..........
    ۱۳۴۰ بازدید     ۹۲ نظر

    ادامه شعر

    ولی الله شیخی مهرآبادی(دیوانه)

    حُـرمت شـکن شـدند، رفیقـانِ نـارفیق.....
    ۱۴۷۶ بازدید     ۹۳ نظر

    ادامه شعر

    ولی الله شیخی مهرآبادی(دیوانه)

    درکمـالِ بی نشـانی، می توان ازنـام گفت......
    ۱۵۱۹ بازدید     ۱۲۲ نظر

    ادامه شعر

    ولی الله شیخی مهرآبادی(دیوانه)

    من هم از، منتـظرانم، بـه قراری کـه نبود.......
    ۸۰۶ بازدید     ۶۴ نظر

    ادامه شعر

    ولی الله شیخی مهرآبادی(دیوانه)

    عفریتِ گریزان،زِ سلیمانِ وجودیم.......
    ۸۸۴ بازدید     ۸۴ نظر

    ادامه شعر

    ولی الله شیخی مهرآبادی(دیوانه)

    سُـفره ی عشـقم، پُرازنـان می شود........
    ۱۵۶۱ بازدید     ۸۳ نظر

    ادامه شعر

    ولی الله شیخی مهرآبادی(دیوانه)

    فریـادِ یـاوه گویـان، جُـزشوروشَـرنـدارد.......
    ۱۰۵۱ بازدید     ۱۲۰ نظر

    ادامه شعر

    ولی الله شیخی مهرآبادی(دیوانه)

    پیشِ سـالک، صحبتی از، سـختیِ خـارامکُن........
    ۱۱۶۷ بازدید     ۷۸ نظر

    ادامه شعر

    ولی الله شیخی مهرآبادی(دیوانه)

    من از دیارِ عاشقان، عَلم به دوشِ غیرتم........
    ۸۲۳ بازدید     ۷۹ نظر

    ادامه شعر

    ولی الله شیخی مهرآبادی(دیوانه)

    شــِـگفتـا، هیـچ دَر،اَنبانِ هیچَ ست.......
    ۶۲۵ بازدید     ۵۳ نظر

    ادامه شعر

    ولی الله شیخی مهرآبادی(دیوانه)

    جهـان گُلی شودو، من فقط بـه گُل چیـدن....
    ۶۸۱ بازدید     ۱۱۲ نظر

    ادامه شعر

    ولی الله شیخی مهرآبادی(دیوانه)

    گربگویند جهان، غیرِ دَمی نیست چه غم.......
    ۸۳۹ بازدید     ۹۷ نظر

    ادامه شعر

    ولی الله شیخی مهرآبادی(دیوانه)

    کـاش می شـد، عشق را،معنـاکنید........
    ۷۲۶ بازدید     ۱۳۴ نظر

    ادامه شعر

    ولی الله شیخی مهرآبادی(دیوانه)

    همـه ی ذوقِ مرا، مسـخره هـا، دُزدیـدنـد..........
    ۷۵۲ بازدید     ۸۰ نظر

    ادامه شعر

    ولی الله شیخی مهرآبادی(دیوانه)

    یک شـاعرِ از، خـاطره بیزار بـه جـامـانـد.......
    ۸۲۴ بازدید     ۷۲ نظر

    ادامه شعر

    ولی الله شیخی مهرآبادی(دیوانه)

    بَر دَرِ خـانه ی آزاده، گـدایی چـه خوشَ ست..........
    ۸۶۱ بازدید     ۱۱۲ نظر

    ادامه شعر

    ولی الله شیخی مهرآبادی(دیوانه)

    کِی بـه پـایـان می رسـد، افسـانه ی دَردو فراق.........
    ۸۶۱ بازدید     ۹۵ نظر

    ادامه شعر

    ولی الله شیخی مهرآبادی(دیوانه)

    سـحرگـاهـان غزل، برشـاعری (دیوانه) می گرید.....
    ۸۶۹ بازدید     ۱۴۳ نظر

    ادامه شعر

    ولی الله شیخی مهرآبادی(دیوانه)

    می گُریزد زِ سـلامی، که دَراو عاطفه نیست....
    ۷۹۰ بازدید     ۱۱۹ نظر

    ادامه شعر

    ولی الله شیخی مهرآبادی(دیوانه)

    هـزاران باورِ چـرکین، بـه جـانت می زنـد نِشـتر.....
    ۶۵۴ بازدید     ۷۶ نظر

    ادامه شعر

    ولی الله شیخی مهرآبادی(دیوانه)

    کورشُـدچشـمه ی خورشـید،زِدودِ دلِ عشق.......
    ۶۸۹ بازدید     ۸۰ نظر

    ادامه شعر

    ولی الله شیخی مهرآبادی(دیوانه)

    عُمـریست کـه بَردیـدنِ او، چشــم به راهَم.......
    ۶۷۳ بازدید     ۵۸ نظر

    ادامه شعر

    ولی الله شیخی مهرآبادی(دیوانه)

    (دل با خـداو، دیـده به دُنیـا، نمی شود)......
    ۵۷۲ بازدید     ۱۱۰ نظر

    ادامه شعر

    ولی الله شیخی مهرآبادی(دیوانه)

    دهـانِ یاوه گوی را، پُرازگُهـــــــرنمی کنـند.....
    ۶۳۳ بازدید     ۷۷ نظر

    ادامه شعر

    ولی الله شیخی مهرآبادی(دیوانه)

    شـده هرقطره ی خون، جوهـری تا.......
    ۴۴۸ بازدید     ۱۸ نظر

    ادامه شعر

    ولی الله شیخی مهرآبادی(دیوانه)

    بُلبــــل، قفس نشین شده از، های وهوی خویش..........
    ۸۵۸ بازدید     ۱۰۰ نظر

    ادامه شعر

    ولی الله شیخی مهرآبادی(دیوانه)

    ازآن میشی که خود، بِنمودمش پَروار، می ترسـم....
    ۸۴۹ بازدید     ۵۳ نظر

    ادامه شعر

    ولی الله شیخی مهرآبادی(دیوانه)

    بی سَـرو پایِ تواَم، در رَهِ میخـانه ی عشق........
    ۸۲۸ بازدید     ۴۲ نظر

    ادامه شعر

    ولی الله شیخی مهرآبادی(دیوانه)

    سـینه دارم پُرزِ آتش،ازفـریبِ نـارفیق......
    ۵۲۲ بازدید     ۳۵ نظر

    ادامه شعر

    ولی الله شیخی مهرآبادی(دیوانه)

    آن دیوِ غـُروریـم،کـه برنِخـوتِ خویشـیم.........
    ۷۶۱ بازدید     ۱۰۳ نظر

    ادامه شعر

    ولی الله شیخی مهرآبادی(دیوانه)

    وَفریادِ مبارک بادِ جُغدان، می رسد برگوش....
    ۵۵۲ بازدید     ۶۹ نظر

    ادامه شعر

    ولی الله شیخی مهرآبادی(دیوانه)

    یک شـاعرِ از، خـاطره بیـزار، به جـا ماند.....
    ۲۱۴۱ بازدید     ۷۰ نظر

    ادامه شعر

    ولی الله شیخی مهرآبادی(دیوانه)

    شاعرنیَم که وصفِ توگویم، به شعرِ خویش.......
    ۶۲۸ بازدید     ۷۸ نظر

    ادامه شعر

    ولی الله شیخی مهرآبادی(دیوانه)

    خطیبِ مِنـــــبرِ ، عـِرفـانِ هیـــچیم...........
    ۷۳۴ بازدید     ۱۵۶ نظر

    ادامه شعر

    ولی الله شیخی مهرآبادی(دیوانه)

    پُرسـیدی و،گفتـیم بَلی، عشق تویی تو.......
    ۶۲۲ بازدید     ۶۹ نظر

    ادامه شعر

    ولی الله شیخی مهرآبادی(دیوانه)

    دیدارِ او، طلـیعه ی صبــحِ سـعادتَ ست...........
    ۸۲۵ بازدید     ۵۴ نظر

    ادامه شعر

    ولی الله شیخی مهرآبادی(دیوانه)

    عُمـرسیت، پِیِ قـافیـه و، وزن ورَدیفیـم.....
    ۶۴۰ بازدید     ۶۱ نظر

    ادامه شعر

    ولی الله شیخی مهرآبادی(دیوانه)

    اُف بَرین فطرتِ پُرفتنه ی ، انسانیِ ما.......
    ۵۹۸ بازدید     ۵۲ نظر

    ادامه شعر

    ولی الله شیخی مهرآبادی(دیوانه)

    بعدازین، ماییم و،کُنجِ بیکسی،درخامُشی......
    ۴۴۴ بازدید     ۴۶ نظر

    ادامه شعر

    ولی الله شیخی مهرآبادی(دیوانه)

    قلم از، دستِ من اُفتـد، چوبه مسـجد بِرسی.......
    ۶۹۰ بازدید     ۵۳ نظر

    ادامه شعر

    ولی الله شیخی مهرآبادی(دیوانه)

    طبـعِ شـعری و،کتـابی و، قـلم مـارابَس.....
    ۴۴۵ بازدید     ۵۶ نظر

    ادامه شعر

    ولی الله شیخی مهرآبادی(دیوانه)

    بُغضِ پنهــانِ مرا،هیــــچ ندیدَ ست کسی.....
    ۷۴۳ بازدید     ۷۲ نظر

    ادامه شعر

    ولی الله شیخی مهرآبادی(دیوانه)

    دیوانگی کُن اِیدل، کین ش یوه بهت رینَ ست....
    ۴۹۱ بازدید     ۷۶ نظر

    ادامه شعر

    ولی الله شیخی مهرآبادی(دیوانه)

    چو آسـمانِ غزل، ازسـتارگان ، خالی ست
    ۶۲۸ بازدید     ۷۳ نظر

    ادامه شعر

    ولی الله شیخی مهرآبادی(دیوانه)

    مـا، بـاغبـانِ بـاغِ بهـاریم ، درخـزان......
    ۴۱۴ بازدید     ۴۱ نظر

    ادامه شعر

    ولی الله شیخی مهرآبادی(دیوانه)

    طـریقِ مَعـرفتَت را، جُـزین نمی دانم.......
    ۴۲۷ بازدید     ۶۲ نظر

    ادامه شعر

    ولی الله شیخی مهرآبادی(دیوانه)

    دَرین مدینه ی پُرکین، صفا نمی بینم..........
    ۴۷۰ بازدید     ۵۲ نظر

    ادامه شعر

    ولی الله شیخی مهرآبادی(دیوانه)

    تُرامی خواهم امّا، نه من و تنهـاتو، دیگرهیـچ......
    ۵۹۷ بازدید     ۶۳ نظر

    ادامه شعر

    ولی الله شیخی مهرآبادی(دیوانه)

    گوینـــــدپس ازصبر، اُمیــدِ ظفـری هست......
    ۶۸۵ بازدید     ۱۰۸ نظر

    ادامه شعر

    ولی الله شیخی مهرآبادی(دیوانه)

    مـا، تشـنه ی یک،جـام میِ نابِ شـعوریم.....
    ۵۵۷ بازدید     ۵۹ نظر

    ادامه شعر

    ولی الله شیخی مهرآبادی(دیوانه)

    لافِ مستی، پیشِ سرمستان و، پیرِ مِی فروش؟......
    ۵۲۵ بازدید     ۱۱۶ نظر

    ادامه شعر

    ولی الله شیخی مهرآبادی(دیوانه)

    از دست مَده قافیه را، گاهِ تغّزل..............
    ۵۱۷ بازدید     ۶۶ نظر

    ادامه شعر

    ولی الله شیخی مهرآبادی(دیوانه)

    تقصیراگراینَ ست، زِ تقصیرنترسیم......
    ۶۱۴ بازدید     ۶۴ نظر

    ادامه شعر

    ولی الله شیخی مهرآبادی(دیوانه)

    رَفعتِ صاحبدلان، جُزنفخه ای ازعشق ،نیست......
    ۷۲۴ بازدید     ۴۹ نظر

    ادامه شعر

    ولی الله شیخی مهرآبادی(دیوانه)

    سَرخوشـانِ وادیِ ایّـام، هـان......بابُغضـتان......
    ۶۱۹ بازدید     ۵۷ نظر

    ادامه شعر

    ولی الله شیخی مهرآبادی(دیوانه)

    ساکنینِ شهرِ خاموشان، حسد برمابَرند.....
    ۶۱۵ بازدید     ۷۱ نظر

    ادامه شعر

    مجموع ۱۲۰ پست فعال در ۲ صفحه

    نقد و آموزش

    نظرات

    مشاعره

    کاربران اشتراک دار

    حمایت از شعرناب

    شعرناب

    با قرار دادن کد زير در سايت و يا وبلاگ خود از شعر ناب حمايت نمایید.

    کلیه ی مطالب این سایت توسط کاربران ارسال می شود و انتشار در شعرناب مبنی بر تایید و یا رد مطالب از جانب مدیریت نیست .
    استفاده از مطالب به هر نحو با رضایت صاحب اثر و ذکر منبع بلامانع می باشد . تمام حقوق مادی و معنوی برای شعرناب محفوظ است.
    1