سایت شعرناب محیطی صمیمی و ادبی برای شاعران جوان و معاصر - نقد شعر- ویراستاری شعر - فروش شعر و ترانه اشعار خود را با هزاران شاعر به اشتراک بگذارید

* «تا زمانی که حتی یک کودک ناخرسند روی زمین وجود دارد، هیچ کشف و پیشرفت جدی برای بشر وجود نخواهد داشت.»آلبرت انیشتن

سه شنبه ۱ بهمن

اشعار دفتر شعرِ مذهبی شاعر سلیمان حسنی(حامی)

سلیمان حسنی(حامی)

بادلی لبریزازعشق حسین بانگاهی خیس‌ازرسوائیم
۸۸ بازدید     ۷ نظر

ادامه شعر

سلیمان حسنی(حامی)

کاش آید یک بهــارِ دلنشین و جان فزا هست‌خالی‌جای‌آن‌مولودِشعبانی٬دریغ
۷۸ بازدید     ۶ نظر

ادامه شعر

سلیمان حسنی(حامی)

شده نامت همه جـا وردِ زبانِ حامی ذکرتان اوجِ ثواب است،بیا آقا جان
۲۳۲ بازدید     ۸ نظر

ادامه شعر

سلیمان حسنی(حامی)

نیست اعمالِ تو مقبـول بدونِ زهـــرا گرچه‌هرلحظه‌ی‌آن‌صرفِ‌نوافل‌بشود
۱۶۲ بازدید     ۴ نظر

ادامه شعر

سلیمان حسنی(حامی)

آتشی در زیرِ خاکستر دل حامی بُوَد کَس‌نمی‌بینددرونِ‌سینه‌ی سوزانِ‌من
۲۰۴ بازدید     ۲ نظر

ادامه شعر

سلیمان حسنی(حامی)

فدای آن قدوبالای سرو آسایم که‌نورِ دیده‌ی‌حامیِ‌کورمی‌آید
۱۶۶ بازدید     ۶ نظر

ادامه شعر

سلیمان حسنی(حامی)

بــا نــــــگه بــــر چشمــــــه و آبِ روان لب‌خودش‌بی‌ضابطه‌تکبیرداشت
۱۶۷ بازدید     ۵ نظر

ادامه شعر

سلیمان حسنی(حامی)

هرکِه منم سیّد ومولای او هست علی بعدِمن آقای او
۱۵۴ بازدید     ۳ نظر

ادامه شعر

سلیمان حسنی(حامی)

چشمِ‌حامی‌هست‌برلطفِ‌توای‌یزدانِ‌پاک جزرضایِ‌تونخواهم٬دارم استدعاببخش
۱۶۳ بازدید     ۱۰ نظر

ادامه شعر

سلیمان حسنی(حامی)

ما مسلمـانیم امّا ٬ صد دریغ کارِ مادراین زمانه ادّعاست
۲۰۷ بازدید     ۱۲ نظر

ادامه شعر

سلیمان حسنی(حامی)

یاد غریبی و دلتنگی شما مولا دستهازِغصه‌چـوآونگ‌می‌شود
۳۷۰ بازدید     ۱۰ نظر

ادامه شعر

سلیمان حسنی(حامی)

کنون دراین زمانِ پُر عداوت برایِ مسلمیـن‌حبل‌المتین شد
۳۱۰ بازدید     ۶ نظر

ادامه شعر

سلیمان حسنی(حامی)

برهنرخویش چــو احسن بگفت سجده کنان هر مَلِک و حورشد
۲۲۰ بازدید     ۸ نظر

ادامه شعر

سلیمان حسنی(حامی)

گل نرگس که زیبایِ تمام است حســـــادت بر گل روی تــــو دارد
۲۸۳ بازدید     ۴ نظر

ادامه شعر

سلیمان حسنی(حامی)

ردّ پایت چوببینم بشود روشن دل هر زمـــــانی به قدمگاه بیفتد گذرم
۲۶۴ بازدید     ۸ نظر

ادامه شعر

سلیمان حسنی(حامی)

گفت پیغمبرکه بعدازمن علی برشمــامــولاوسَـــروَرشــدتمـــام
۳۱۹ بازدید     ۱۲ نظر

ادامه شعر

سلیمان حسنی(حامی)

دانــــــه غنچــــه٬غنچــــه گُل٬گل شــــــــــــــدگلاب دانه یِ انگورمی٬دل شوقِ نوشیدن گرفت
۲۷۴ بازدید     ۲۰ نظر

ادامه شعر

سلیمان حسنی(حامی)

منتظـــــرحــــــــــــــامی برایِ دیدنــــش یاسِ زهراآن گلِ ریحان کجاست
۲۸۵ بازدید     ۱۸ نظر

ادامه شعر

سلیمان حسنی(حامی)

دل شَــــوَدپُرازتمنّــــــــایِ وصــــــال دستِ‌حـامی‌رابگیر،ای‌بی‌مثــال
۳۲۳ بازدید     ۱۲ نظر

ادامه شعر

سلیمان حسنی(حامی)

خدایاکُن قبول ازمن انابت مران این بنـده راازآستانت
۲۳۸ بازدید     ۳۱ نظر

ادامه شعر

سلیمان حسنی(حامی)

درپناهِ حضرتِ پروردگار جانتــان لبریزازعطرِبهـــار
۲۷۶ بازدید     ۷ نظر

ادامه شعر

سلیمان حسنی(حامی)

حال گو:قالوبلیٰ٬حـــامی زِدل تاکه بنشینی درآن بزمِ اَلَست
۲۲۵ بازدید     ۱۰ نظر

ادامه شعر

سلیمان حسنی(حامی)

دگـــــر٬صبرم به سَرآمدامــــاما اناالمهدی بخوان٬یاحجة ا...
۲۲۸ بازدید     ۲۰ نظر

ادامه شعر

سلیمان حسنی(حامی)

مرغ هایِ خـانه،مانع ازخـروج گوئی آگاه اند،ازشـــامِ عـــروج
۲۳۰ بازدید     ۱۵ نظر

ادامه شعر

سلیمان حسنی(حامی)

روزه دارم ازگناه ومعصیت٬ازظلم خلق تاشودافـــــــــطارم ازآبِ سبـــــــــویِ مجتبی
۲۱۵ بازدید     ۱۸ نظر

ادامه شعر

سلیمان حسنی(حامی)

وقت آن است به درگاه خداتوبه کنیم روزِجبــــــــــرانِ گنـــــــــاهِ غافـــلان آمده باز
۲۴۵ بازدید     ۲۲ نظر

ادامه شعر

سلیمان حسنی(حامی)

زِشمیم صلــــــوات است فضـــــــــاعطـــرآگین بویِ خوش تابه هواهست فرستدصلوات
۲۹۲ بازدید     ۴۷ نظر

ادامه شعر

سلیمان حسنی(حامی)

کن شفیع خویش اولاد علی برترازاین حامیافرمول نیست
۳۰۲ بازدید     ۱۸ نظر

ادامه شعر

سلیمان حسنی(حامی)

جـان ومرادِهمه یِ عاشقـــــان شـاه تـوئی،حامیِ شاعرمرید
۲۴۵ بازدید     ۱۵ نظر

ادامه شعر

سلیمان حسنی(حامی)

درد فراغت همه ی مشکلم کاش بگویم که به درمان رسید
۲۴۱ بازدید     ۱۹ نظر

ادامه شعر

سلیمان حسنی(حامی)

به قلب شکسته وامید بخشش تو خدا٬خداو٬خداکرده ام خدا٬رحمی
۲۷۵ بازدید     ۳۴ نظر

ادامه شعر

سلیمان حسنی(حامی)

بُوَدحـــامی چنیــن ختمِ کلامش حسین بن علـی،عشــقِ تمــامش
۲۲۰ بازدید     ۱۴ نظر

ادامه شعر

سلیمان حسنی(حامی)

درون غار تاریک حراشد ز دنیاوهمه عالم جداشد
۲۰۶ بازدید     ۳۰ نظر

ادامه شعر

سلیمان حسنی(حامی)

خدااورابه هستی سروری داد به جن و انس ٬ کلا برتری داد
۲۶۴ بازدید     ۲۰ نظر

ادامه شعر

سلیمان حسنی(حامی)

چه کس داردبه دنیااین شرافت به مسجدهم شهادت٬هم ولادت
۲۳۷ بازدید     ۱۹ نظر

ادامه شعر

سلیمان حسنی(حامی)

دوستـــان،ماشیعیــانِ حیـــدریم درپیِ اندیشـــــــــه هایِ بــرتـــــریم
۲۳۵ بازدید     ۲۰ نظر

ادامه شعر

سلیمان حسنی(حامی)

شمشیرِعلی،جودِحسن،خونِ حسین را داردهمــــــــــه راجمع،عـــــــزیـــــزِدلِ زهـــــــــرا
۴۲۷ بازدید     ۳۸ نظر

ادامه شعر

سلیمان حسنی(حامی)

دل ودلدارودردودست دلبر گرفته روز عاشق را٬سراسر
۲۷۱ بازدید     ۱۷ نظر

ادامه شعر

سلیمان حسنی(حامی)

بزرگی لایق آن کردگاراست یگانه خالق وپروردگاراست
۳۷۲ بازدید     ۲۴ نظر

ادامه شعر

سلیمان حسنی(حامی)

هرکه دلش عاشقِ نامِ علی است زندگی اش زنــدگیِ کاملی است
۴۵۰ بازدید     ۳۷ نظر

ادامه شعر

سلیمان حسنی(حامی)

حضرتِ حیدرتک وتنهابه شـب بـادلی غمگین وجــــانی پُــــرزِتب
۳۷۷ بازدید     ۲۰ نظر

ادامه شعر

سلیمان حسنی(حامی)

درمحکومیت توهین به پیامبر(ص)
۶۲۶ بازدید     ۶۱ نظر

ادامه شعر

سلیمان حسنی(حامی)

طبیبِ دردهــــــــا،اللّـــه،اللّـــه غریبِ آشــــــــــنا ، اللّـــه،اللّـــه
۴۶۴ بازدید     ۳۶ نظر

ادامه شعر

سلیمان حسنی(حامی)

شـــــهیدان جان فدایِ دوست کردند هر آنچه در رضــایِ اوســـت کردند
۴۶۷ بازدید     ۴۵ نظر

ادامه شعر

سلیمان حسنی(حامی)

تــوشـــــــاهِ تاجــــدارم یــامحمد بُـــوَدنــامت شعــــــارم یــامحمد
۴۰۹ بازدید     ۲۲ نظر

ادامه شعر

سلیمان حسنی(حامی)

خورده شیطان محضرِایـزدقســـــم در قـضـاوت ، دامـهـائــی می نــهــم
۴۴۵ بازدید     ۲۷ نظر

ادامه شعر

سلیمان حسنی(حامی)

ما ، عزیــــــــزانِ دلِ پیــــــغمبریم جمـــــله،فرزندانِ پاکِ حیــــدریم
۳۸۶ بازدید     ۳۲ نظر

ادامه شعر

سلیمان حسنی(حامی)

افتخــــارم هســت،عاشورائیم عاشـــقِ عبــــاسم و مولائیــــم
۳۱۶ بازدید     ۱۸ نظر

ادامه شعر

سلیمان حسنی(حامی)

کاش گاهِ حمله بَر یاسِ کبود هیچ دیــوار و دری آنجا نبود
۳۷۷ بازدید     ۲۶ نظر

ادامه شعر

سلیمان حسنی(حامی)

سَــروجانم فدایت،یاابوالفضل به دل باشدولایت،یاابوالفضل
۴۵۹ بازدید     ۳۰ نظر

ادامه شعر

سلیمان حسنی(حامی)

بلائی چـــوآمـــد، بگو:یاخــــدا دل آرام گیـــــرد،به لطفِ خدا
۴۰۲ بازدید     ۳۸ نظر

ادامه شعر

سلیمان حسنی(حامی)

حضرتِ سجاد،زین العابدین اوبُوَدالگویِ جمعِ ســــــاجدین
۴۳۳ بازدید     ۴۳ نظر

ادامه شعر

تازه ترین نقدها

نظرات

مشاعره

کاربران اشتراک دار

محل انتشار اشعار شاعران دارای اشتراک
کلیه ی مطالب این سایت توسط کاربران ارسال می شود و انتشار در شعرناب مبنی بر تایید و یا رد مطالب از جانب مدیریت نیست .
استفاده از مطالب به هر نحو با رضایت صاحب اثر و ذکر منبع بلامانع می باشد . تمام حقوق مادی و معنوی برای شعرناب محفوظ است.
1