سایت شعرناب محیطی صمیمی و ادبی برای شاعران جوان و معاصر - نقد شعر- ویراستاری شعر - فروش شعر و ترانه اشعار خود را با هزاران شاعر به اشتراک بگذارید

منو کاربریعضویت در شعرناب
درخواست رمز جدید

معرفی شاعران معاصر

انتشار ویژه ناب

♪♫ صدای شاعران ♪♫

تقویم روز

دوشنبه 18 اسفند 1399
  25 رجب 1442
  • شهادت حضرت امام موسي كاظم عليه السلام، 183 هـ ق
  Monday 8 Mar 2021

   پر نشاط ترین اشعار

   ذهن شما مانند کارخانه است. افکار شما مدیر تولید آن و نظرات دیگران مواد خام این کارخانه می باشد. پرمودا باترا

   دوشنبه ۱۸ اسفند

   اشعار دفتر شعرِ گیتار بی تار شاعر یزدان ماماهانی

   یزدان ماماهانی

   آنـچه خـواهـانـش شـدم یـا آرزو کـردم ؛ نـشـد دشنــه را بـر سـینـهٔ نـامـرد فــرو کـردم ؛ نـشـد
   ۷ بازدید     ۰ نظر

   ادامه شعر

   یزدان ماماهانی

   هـم از نـیــش عقـــرب رنـجــیـدیــم هــم از زهـــــر دوســــتـی آزردیــــم لاکــردار ، نــامـــ
   ۴۴ بازدید     ۱۴ نظر

   ادامه شعر

   یزدان ماماهانی

   سـی سـال تـمام عمـر به غـفلـت بـگذشـت در داخــل مــنجــلاب و نکــبت بــگذشـت بـــگـذر که چـو بعـ
   ۴۲ بازدید     ۶ نظر

   ادامه شعر

   یزدان ماماهانی

   خـــوبــی بـــی حـــد زده زیـــر دلِ : آنکه شـدم دوسـت و گشـت دشـمنـم " هسـت بــه نـوعـی قفـسی
   ۴۰ بازدید     ۱۱ نظر

   ادامه شعر

   یزدان ماماهانی

   بــس چشــیـدیـم تــلخـکامـی‌هــای فقـــر بیـشتــر از این وانـمانـدیـم ؛ مـعجــزست در نــــبــود
   ۴۵ بازدید     ۱۲ نظر

   ادامه شعر

   یزدان ماماهانی

   بـیـــزارم از لاده‌هــای نـــقّـاش کـه : اســتادنــد در حـرفه‌هـای رنگ‌ کاری بـیـــزارم از واژهٔ
   ۵۴ بازدید     ۱۲ نظر

   ادامه شعر

   یزدان ماماهانی

   دیگر بـه اَتـُم چه احتیاجیست مــا مـرکـز انـفجــار ظلــمیـــم هـــم رعــیـتِ والـی جفـائـــیم
   ۵۵ بازدید     ۸ نظر

   ادامه شعر

   یزدان ماماهانی

   چـون بـاغ بــزرگـم نـه در آن هــیـچ درخـتی مــن شهــر وســیعـم کـه در آن نیسـت تــردد
   ۶۹ بازدید     ۱۳ نظر

   ادامه شعر

   یزدان ماماهانی

   مشـو سـنگ و مـزن آسـیب که آه شیـشه میـگیرد مـن از قلـب شکــستــه یا دل گــریـان هــراسـانـم
   ۷۱ بازدید     ۱۲ نظر

   ادامه شعر

   یزدان ماماهانی

   تو به اندازه من رنج کشیدی آیا ؟ یا چو من تلخترین طعم چشیدی آیا ؟
   ۸۸ بازدید     ۱۲ نظر

   ادامه شعر

   یزدان ماماهانی

   امشب شبِ میلادِ ... تنهایی و دل کندن  ای چشم مبارک باد ؛ اشک آمده با زاری
   ۷۲ بازدید     ۶ نظر

   ادامه شعر

   یزدان ماماهانی

   قلـبــم ؛ انــبـار مـاتـمــسـت ، ولــی : دیـگر غــم در دلـــم جــا نــمیـشــود
   ۷۰ بازدید     ۱۲ نظر

   ادامه شعر

   یزدان ماماهانی

   بــا هــر نــگـرانی ، نـگــرانـتـر نگــرانــم از آن دل غــم‌ دیــده مـکـــرر نـگــرانــم
   ۷۲ بازدید     ۸ نظر

   ادامه شعر

   یزدان ماماهانی

   طـوری گــذران کـه بعـد مـرگـت ؛ مـردم افـســـوس خــورنـد کــنـار آرامــگاهــت
   ۶۸ بازدید     ۶ نظر

   ادامه شعر

   یزدان ماماهانی

   جایِ خالی سطر زندگی بنویس : زندگی ما پر از جای خالی ست
   ۱۷۱ بازدید     ۸ نظر

   ادامه شعر

   یزدان ماماهانی

   بی رمقـم ، پـس مگذار ؛ فـکر کـنم : مــرگ به تـجدیـد فــراش خـواهـشاً
   ۱۳۳ بازدید     ۶ نظر

   ادامه شعر

   یزدان ماماهانی

   ســاز روزگــار بـه حــال مـا کــوک نـبــود وقــتی نسـبت بـه هــم دیـگر دلـخـوریـم
   ۱۳۸ بازدید     ۶ نظر

   ادامه شعر

   یزدان ماماهانی

   بـنــازم مــن بــر آن دشــنـه نـــبُـرّد دســتـهٔ خــود را .. بر آن دوست شـرم بادا باد به نامـردی خ
   ۶۷ بازدید     ۴ نظر

   ادامه شعر

   یزدان ماماهانی

   عشق هم بر حسب اَرزست و دگر : گشته گمنام ؛ اسم و رسم عاشقان بسـتگی دارد بـه جیبــت ، زنـدگی غیـر
   ۶۸ بازدید     ۴ نظر

   ادامه شعر

   یزدان ماماهانی

    زندگی مثل شراب ، بدمزه امّـا خوشـگوار رمــز تلــخـی را پیــاله دار میـفهــمد فقـط
   ۷۴ بازدید     ۲ نظر

   ادامه شعر

   یزدان ماماهانی

   قیاس اختلاف ما (حسد یا غبطهٔ) بیجاست  من از ناسازگاری‌های نا میزان ناراضی
   ۱۶۴ بازدید     ۵ نظر

   ادامه شعر

   یزدان ماماهانی

   پـشــت ســر مـا لُـغُـــزخــوان کــم زِر زن ایـنــقدر هــم شِــپش ، معیــوب نیـسـتم
   ۱۸۰ بازدید     ۱۷ نظر

   ادامه شعر

   یزدان ماماهانی

   گُـل جـلوهٔ شـایـسـتهٔ چشــم انـدازیـست گِــل هم که ســزاوار تــوالت ســازیـست
   ۱۰۳ بازدید     ۱۲ نظر

   ادامه شعر

   یزدان ماماهانی

   وردسـت تـو دنیـا ، همـگی مثـل عـروسـک : هستــیم و بـچـرخان و بلــرزان و بـرقصـان
   ۲۳۸ بازدید     ۸ نظر

   ادامه شعر

   یزدان ماماهانی

   محبّت بیش از حد هم موجب هاریست خطاست لطف به حرامزاده می‌کنی
   ۱۵۱ بازدید     ۱۲ نظر

   ادامه شعر

   یزدان ماماهانی

   زنــدگی بو میــدهد ؛ آنهــم نه بوی عطــر خــوش بوی گنــد فقــر و بــدبختــی و نکبت باقـی اسـت
   ۱۶۵ بازدید     ۶ نظر

   ادامه شعر

   یزدان ماماهانی

   شنــیدی یــکی بــود که اصــلاً نبــوده ! نــه با او ، نــه با تو ، نه با مــن نبوده ! هــدف از ن
   ۱۹۹ بازدید     ۸ نظر

   ادامه شعر

   یزدان ماماهانی

   صیقل وحشت بزدود گوش‌ و چشم از سر رعب است کر و کوریم همه پای ستم دست کشیدیم همه  زیر گیوتین قصور
   ۱۷۲ بازدید     ۱۲ نظر

   ادامه شعر

   یزدان ماماهانی

   کاش هوگو می‌بود و می‌دید آنچنان: بینوایان را برنجاندیم و رفت
   ۱۶۸ بازدید     ۱۰ نظر

   ادامه شعر

   یزدان ماماهانی

   غبار بیکسی‌هایم نشسته بر زمینِ دل  نسیمِ مانده در هجران خداحافظ خداحافظ
   ۱۷۶ بازدید     ۸ نظر

   ادامه شعر

   یزدان ماماهانی

   گفــت : که غـــم بنــــد نمی‌آیـــدش  رفتــــه فـــرو دشــــنهٔ دلــواپســی
   ۱۷۴ بازدید     ۱۰ نظر

   ادامه شعر

   یزدان ماماهانی

   بگو با گریه اجر قرب می خواهی چگونه ؟ مگر هم ممکنست با اشک کامیابی ، چگونه؟
   ۱۱۷ بازدید     ۶ نظر

   ادامه شعر

   یزدان ماماهانی

   نمیترسم اگر شیری به سینه پنجه کوبد من از چنگال بدکردار انسان می هراسم
   ۲۰۷ بازدید     ۱۲ نظر

   ادامه شعر

   یزدان ماماهانی

   چشم بر عکس قلم فاز حقایق دارد بر فاش حقیقت ، قلمی قادر نیست
   ۲۰۸ بازدید     ۶ نظر

   ادامه شعر

   یزدان ماماهانی

   حدود از گلیمت درازش کردی جمع کن دراز کردن از حدّ گلیمی ؛ پاها ممنوع
   ۲۰۷ بازدید     ۱۸ نظر

   ادامه شعر

   یزدان ماماهانی

   یک شهر بداند آبرومندم ، اصلا ً : من بی نقطهٔ غار ؛ به شما ربطی دارد ؟
   ۲۰۴ بازدید     ۱۰ نظر

   ادامه شعر

   یزدان ماماهانی

   شاعر آنست : قلمش جعبهٔ ابزار پند بیت بیت غزلش ؛ حکم آچاری باشد
   ۱۶۳ بازدید     ۱۰ نظر

   ادامه شعر

   یزدان ماماهانی

   مرد زخمی مطّلع هرگز نبود از زخم خویش مثل سیبی اطّلاع هرگز نداشت از پوست‌کَن
   ۱۸۸ بازدید     ۸ نظر

   ادامه شعر

   یزدان ماماهانی

   عدالت شاهد و قاضی حقیقت بود و‌ داور دروغ را بهر اجرای خطا ؛ هرگز نبخشید
   ۱۷۶ بازدید     ۸ نظر

   ادامه شعر

   یزدان ماماهانی

   وقتی اختیارمان دست بی سوادست  هر نوعی شود ، نوعی کارشناس زیادی
   ۱۴۲ بازدید     ۸ نظر

   ادامه شعر

   یزدان ماماهانی

   من از چشمان آهویِ پر از نیرنگ بیزارم  از آن گرگی که میپوشد لباس جنگ بیزارم 
   ۲۵۱ بازدید     ۱۲ نظر

   ادامه شعر

   یزدان ماماهانی

   ظلم درد کشندهٔ جان و روح ما  کاش مظلمه تاریخ انقضا داشت
   ۱۸۱ بازدید     ۱۲ نظر

   ادامه شعر

   یزدان ماماهانی

   به هرکس اعتماد کردیم و او سواستفاده کرد هم از خائن هم از نامردِ بی وجدان کتک خوردیم
   ۱۷۵ بازدید     ۶ نظر

   ادامه شعر

   یزدان ماماهانی

   دینی که پی منفعتش ، می‌جُستید بر دست بگرفتید و چو اَهرم کردید
   ۱۳۰ بازدید     ۱۰ نظر

   ادامه شعر

   یزدان ماماهانی

   آسمان حضرت دوستداشتنی ، مهر بورز پر پرواز و پرش از من و از تو مددی
   ۲۴۲ بازدید     ۱۲ نظر

   ادامه شعر

   یزدان ماماهانی

   ( آری نصیب ما شدش ؛ افسوس و ناله شادی و عیش و نوش برای دیگری بود )
   ۲۱۱ بازدید     ۱۶ نظر

   ادامه شعر

   یزدان ماماهانی

   شبها ، رزرو کن یک گوشهٔ دنج بنشین تا صبح در خلوت گریه
   ۲۵۸ بازدید     ۱۰ نظر

   ادامه شعر

   یزدان ماماهانی

   معرفت راه رفاقت را نشانم داد و گفت ؛ لطف کن دیگر نرو برگرد گفتم بیخیال
   ۱۶۸ بازدید     ۱۰ نظر

   ادامه شعر

   یزدان ماماهانی

   گاهی دلم به حال خودم می‌سوزد .. تقدیرم ؛ در قبال خودم می‌سوزد !!
   ۱۷۸ بازدید     ۴ نظر

   ادامه شعر

   یزدان ماماهانی

   اعتیاد شعر دارم و معتاد غزل.. نتوان چنین اعتیاد را ترکاند!!!
   ۱۴۹ بازدید     ۸ نظر

   ادامه شعر

   یزدان ماماهانی

   قدرت بده ایزد ؛ بتوان ، باز بیاید .. ( شادابی و آرامش و آزادی ایران )
   ۱۷۴ بازدید     ۴ نظر

   ادامه شعر

   یزدان ماماهانی

   " رفیق مطمئنی دارم آن نامش قلم هست " ( حقیقت را بدانم یا ندانم ، می‌نویسد )
   ۱۹۸ بازدید     ۶ نظر

   ادامه شعر

   یزدان ماماهانی

   آنقدر جهل و خرافات ستایش کردیم داخل مغز بشر عقل فقط کمبودست
   ۱۶۰ بازدید     ۱۵ نظر

   ادامه شعر

   یزدان ماماهانی

   راحت بنشستی سر و کول مردم این خلق خداست بیشرف گاری نیست
   ۲۲۷ بازدید     ۱۰ نظر

   ادامه شعر

   یزدان ماماهانی

   ارزش از دست رفتهٔ دیروز ما ، کجایی؟ فرجام ناسپاس اخذ بی اعتباریست !!
   ۱۸۲ بازدید     ۷ نظر

   ادامه شعر

   یزدان ماماهانی

   بر ظاهری عموماً تزویر نما ندارد یا ما ریا نداریم یا آینه‌ها دروغ‌ست
   ۳۳۳ بازدید     ۱۰ نظر

   ادامه شعر

   یزدان ماماهانی

   کار ٬ کار است و نگیرید عیبِ‌کار نان در آوردن نباشد ننگ و عار
   ۲۸۵ بازدید     ۲۵ نظر

   ادامه شعر

   یزدان ماماهانی

   روزگاری در جوانی سوروساتی داشتم مثل هرکس لحظه‌ها و خاطراتی داشتم
   ۱۲۶ بازدید     ۷ نظر

   ادامه شعر

   یزدان ماماهانی

   تا سیر شدیم خویش چنان گم کردیم
   ۲۱۲ بازدید     ۱۸ نظر

   ادامه شعر

   یزدان ماماهانی

   هیچ کس برای هیچ کس ، کس نیست حتّی به خدا زنگ زدم دسترس نیست  بردار و جواب بده خدایا ، آیا : تنه
   ۲۲۸ بازدید     ۳ نظر

   ادامه شعر

   نقدو تحلیل شعر شاعران سایت

   نظرات

   مشاعره

   کاربران اشتراک دار

   محل انتشار اشعار شاعران دارای اشتراک

   حمایت از شعرناب

   شعرناب

   با قرار دادن کد زير در سايت و يا وبلاگ خود از شعر ناب حمايت نمایید.

   کلیه ی مطالب این سایت توسط کاربران ارسال می شود و انتشار در شعرناب مبنی بر تایید و یا رد مطالب از جانب مدیریت نیست .
   استفاده از مطالب به هر نحو با رضایت صاحب اثر و ذکر منبع بلامانع می باشد . تمام حقوق مادی و معنوی برای شعرناب محفوظ است.
   1