سایت شعرناب محیطی صمیمی و ادبی برای شاعران جوان و معاصر - نقد شعر- ویراستاری شعر - فروش شعر و ترانه اشعار خود را با هزاران شاعر به اشتراک بگذارید

بنویس تا زنده بمانی ،هر که نوشت پادشاه می شود. فکری احمدی زاده(ملحق)

چهارشنبه ۱۹ مرداد

اشعار دفتر شعرِ غزلیات شاعر اصغراروجی(غریب)

اصغراروجی(غریب)

                      قطره قطره می چکداشکم به پای هرغزل مانده ام درگیر وزن فاعلاتن ویافعل باز
۶۲ بازدید     ۱ نظر

ادامه شعر

اصغراروجی(غریب)

خانمی راگفت ماموری چه غوغا کرده ای فتنه ها با بودنت درشهربرپا کرده ای روسری گل دار ورنگ پیرهن
۸۳ بازدید     ۴ نظر

ادامه شعر

اصغراروجی(غریب)

خورشیدمتهم به تاری شده است مهتاب هم انگشت نگاری شده است ان دزد شریف با قرار قبلی هنگام نمازشب ف
۷۲ بازدید     ۸ نظر

ادامه شعر

اصغراروجی(غریب)

با هیا هوی نگاهت  یاد اهوکرده ام شعرچشمان تورا با قافیه رو کرده ام درغمستان غزلها شاعری آواره ام
۸۱ بازدید     ۴ نظر

ادامه شعر

اصغراروجی(غریب)

           سالها باگریه ی  پنهان ؛تبسم کرده ام شعررا همراه زخم ودرد مردم کرده ام خون دل ها خورد
۸۷ بازدید     ۹ نظر

ادامه شعر

اصغراروجی(غریب)

درد بسیاراست وآه درد اشنایی نیست نیست ناله ها سرمی دهیم وهم صدایی نیست نیست مردمان روی گنجیم و
۵۵ بازدید     ۲ نظر

ادامه شعر

اصغراروجی(غریب)

خبرامد امردادت خزان شد خرد انجا اسیرطالبان شد بیاهمسایه باتهران بگرییم که بادجهل در کابل وزان
۱۰۴ بازدید     ۵ نظر

ادامه شعر

اصغراروجی(غریب)

امان ازدست مداحی که خودین را نمی فهمد دریغ از باغبانی بوی نسرین را نمی فهمد همان شیخی که درمنبرح
۸۰ بازدید     ۴ نظر

ادامه شعر

اصغراروجی(غریب)

       نالان می سرایم باز  از گرانی وغم نان می سرایم ازموج اشک وسیل و طوفان می سرایم
۷۹ بازدید     ۱۸ نظر

ادامه شعر

اصغراروجی(غریب)

درمذرعه ی فقربه جز کشت بلا نیست جزدلهره ودرد دراینجا به خدا نیست درکشورثروت همه رنجور و فقیریم
۸۷ بازدید     ۴ نظر

ادامه شعر

اصغراروجی(غریب)

ایکاش دردریای دل طوفان نگیرد تا ساحلم را موج سرگردان نگیرد باکوچه های خاکی این شهرغمگین هرگزنشد
۱۰۰ بازدید     ۶ نظر

ادامه شعر

اصغراروجی(غریب)

آه از باغ وطن کوچیداما زودبود این چه وقت رفتن وهنگامه بدرود بود چامه های دلنشینش رونق اوازه
۱۹۸ بازدید     ۲۸ نظر

ادامه شعر

اصغراروجی(غریب)

                     غزل پژمرده ودیوانمان لبریز دلتنگیست چه فال قهوه ی فنجانمان لبریزدلتنگیست
۲۱۱ بازدید     ۸ نظر

ادامه شعر

اصغراروجی(غریب)

               سلطان قلبم وبودی و شعرم همیشه درباغ عشقت کرددل یک عمر ریشه من بودم ودلشوره های
۲۵۳ بازدید     ۷ نظر

ادامه شعر

اصغراروجی(غریب)

              مداح هرجایی مکن پنهان خودت رادرلباس حق  که پیدایی اگرکه نیک میدانم ریاکارتوانایی
۳۵۵ بازدید     ۱۲ نظر

ادامه شعر

اصغراروجی(غریب)

گفتند خطاهست قرنطینه قم تِِعطیل حرم نمازآدینه قم فقروغم وببکاری مردم کم بود زخم کرونا نشست درسی
۴۴۸ بازدید     ۱۰ نظر

ادامه شعر

اصغراروجی(غریب)

بازازگرانی وغم نان می نویسم ازموج اشک وسیل و طوفان می نویسم بغضی گلوگاه غزل را می فشارد این گری
۴۷۷ بازدید     ۵ نظر

ادامه شعر

اصغراروجی(غریب)

رفتم ازپیش توازرده دل وگریه کنان رفتم اماپراز آه وعقبِ سرنگران چشم ودل دوخته بودم که صدایم بکن
۴۴۶ بازدید     ۳ نظر

ادامه شعر

اصغراروجی(غریب)

  برگردفکرم لحظه ای ازتو رهانیست روبرنگردان ازمن عاشق روا نیست
۴۴۲ بازدید     ۱۶ نظر

ادامه شعر

اصغراروجی(غریب)

سرودسرد جدایی چه تلخ وغمگین است نگاه سبزتوبانوهمیشه شیرین است بخوان سرودرهایی به نام
۳۱۶ بازدید     ۳ نظر

ادامه شعر

اصغراروجی(غریب)

فقرفروردینمان را مثل آذرمی کند عمرملت راگرانی زرد و پرپرمیکند
۴۴۷ بازدید     ۱۲ نظر

ادامه شعر

اصغراروجی(غریب)

به تلخی مینویسم قصه دیدار آخرر غم پژمردنم درباغ دل گلهای
۴۷۹ بازدید     ۱۴ نظر

ادامه شعر

اصغراروجی(غریب)

پریشان می سرایم یارشیرین وشکیلارا نگاه شادوشورانگیزان یاردلارارا قرارلحظه های بیق
۵۴۳ بازدید     ۱۲ نظر

ادامه شعر

اصغراروجی(غریب)

             غزال تبریزی نشسته جنگل مورابه شانه می ریزی چقدرماهی ومحشراگر به پا خیزی قسم به
۳۹۹ بازدید     ۱۱ نظر

ادامه شعر

اصغراروجی(غریب)

دوچشمانت غزل خیزاست وآبی نگاهت مظهرخانه خرابی دل غمگین وتنهایم هواییست مرادریاب ای گیسوشر
۶۳۴ بازدید     ۱۳ نظر

ادامه شعر

اصغراروجی(غریب)

مژده ازقصرغزل یک شعرناب آورده ام سایه ساری از غزل درآفتاب اورده ام
۴۴۵ بازدید     ۳ نظر

ادامه شعر

اصغراروجی(غریب)

                پیچ وتابها سفره هاخالی شده از نان وحتی آب ها درمسیرزندگی افتاده پیچ وتاب ها
۴۸۰ بازدید     ۸ نظر

ادامه شعر

اصغراروجی(غریب)

محرم امدودل هم پریشان نشسته سوگ سالارشهیدان که می نالدازاین داغ ونگاه خرافاتی مداحان نادان
۴۴۴ بازدید     ۱۰ نظر

ادامه شعر

اصغراروجی(غریب)

نمی بخشم توراهرگزپریشان کرده ای حالم مراغرق غمم کردی شکسته شدپروبالم
۸۸۷ بازدید     ۶ نظر

ادامه شعر

اصغراروجی(غریب)

هنوز خشکم وخلوت کویردلگیرم هنوزبی سروسامان اسیرتقدیرم به کوجه کوچه چشمت همیشه حیرانم برای
۳۰۸ بازدید     ۶ نظر

ادامه شعر

اصغراروجی(غریب)

ازتب عشق توهرشب حرف هذیان می زنم حرف دل را نزد تو ترسان ولرزان می زنم بارها باساز دلخواه تود
۳۳۰ بازدید     ۲ نظر

ادامه شعر

اصغراروجی(غریب)

بیا یک لحظه روسوی خدا کن برای دردوغمهایم دعا کن نمی خواهم که غمگینت ببینم مرا بارنج اندوهم ره
۳۷۸ بازدید     ۴ نظر

ادامه شعر

اصغراروجی(غریب)

من ازدریچه قلبم تورا صدا کردم بیا که بی توپراززخم واهم ودردم بیابیاکه بنوشم شرابی از چشمت
۳۳۹ بازدید     ۳ نظر

ادامه شعر

اصغراروجی(غریب)

قسم بر ناله های آب ؛ دریا ، پر ازاشگم مرا دریاب دریا، دلم دیوانه ی خورشیدچشمیست که ازچشمم رب
۷۲۱ بازدید     ۸ نظر

ادامه شعر

اصغراروجی(غریب)

امشب لب ما خنده به رخسار ندارد چون دیده تر چهره ی دلدار ندارد درحلقه عرفان همه بي تاب وخمارند آن
۵۱۴ بازدید     ۱۵ نظر

ادامه شعر

اصغراروجی(غریب)

گیسوانت شب یلداولبت چون رطب است بی توهرکوچه ی رگ باز گرفتارتب است
۴۸۹ بازدید     ۶ نظر

ادامه شعر

اصغراروجی(غریب)

یاد مژگان توباشد نیزه زاران دیدنیست باخیال چشم مستت تاکزاران دیدنیست
۴۰۳ بازدید     ۱۳ نظر

ادامه شعر

اصغراروجی(غریب)

پلک توازگریه تا تر می شود چشمهایت دیدنی تر می شود
۵۲۴ بازدید     ۱۵ نظر

ادامه شعر

اصغراروجی(غریب)

می سرودم کربلا را برفراز نیزه زار گل دمید ازنیزه هاآن روز هفتاد و دو بار
۵۰۰ بازدید     ۱۷ نظر

ادامه شعر

اصغراروجی(غریب)

۴۶۴ بازدید     ۳۶ نظر

ادامه شعر

اصغراروجی(غریب)

دوچشمت آتش دلها ومحشر نیزه زارانت زدند آتش براین جانی که خواهم کردقربانت همه ماتیم وحیران مان
۵۵۷ بازدید     ۳۰ نظر

ادامه شعر

اصغراروجی(غریب)

در آن شب تا صدای اقرا در غار حرا پیچید سروش آسمانی تا دل بی انتها پیچید
۴۴۶ بازدید     ۱۱ نظر

ادامه شعر

اصغراروجی(غریب)

می سرودم کربلا را برفراز نیزه زار گل دمید ازنیزه هاآن روز هفتاد و دو بار صحنه اوج عروجی برفراز نیز
۵۲۲ بازدید     ۱۷ نظر

ادامه شعر

اصغراروجی(غریب)

برروي شانه هايم ايستاده به هرسونگاه کن تاوسعت تنهايي ام را باور کني
۴۵۳ بازدید     ۴۱ نظر

ادامه شعر

اصغراروجی(غریب)

گريزان قايقي هستم دراين درياي طوفاني به گردا گرد هر گرداب باچشمان باراني شدم بازيچ
۵۴۵ بازدید     ۱۹ نظر

ادامه شعر

اصغراروجی(غریب)

جدا شد ز رویت نگاه فقیرم فقیرانه در دام عشقت اسیرم همه آرزویم عزیزم همین بود برایم بمانی برایت بم
۶۶۰ بازدید     ۲۹ نظر

ادامه شعر

اصغراروجی(غریب)

مـی کشم برسردرِ دل طـرح لبخنـد تو طرحی ازخورشید چشمان خوشایند تورا زندگی تصویری ازچشمان شوران
۵۱۳ بازدید     ۳۲ نظر

ادامه شعر

اصغراروجی(غریب)

مثل گیسویش دل ماراپریشان کردورفت آن پری رویی که ازمن روی پنهان کردورفت بانوی اردیبهشتش خوانده ب
۴۹۰ بازدید     ۱۵ نظر

ادامه شعر

اصغراروجی(غریب)

درشور سرودم شب گیسوی تورا سی روز تمام سوره روی تورا مردم پی دیدار هلالند بیا عیداست اگرببینم اب
۴۸۸ بازدید     ۳۹ نظر

ادامه شعر

اصغراروجی(غریب)

شدم آواره وکوچیدم ازصحرای چشمانت اسیرموج طوفان گشتم ازدریای چشمانت ترنج گونه
۵۷۹ بازدید     ۳۲ نظر

ادامه شعر

اصغراروجی(غریب)

امشب لب ما خنده به رخسار ندارد چون دیده تر جهره دلدار ندارد درحلقه عرفان همه بي تاب وخمارند
۶۴۹ بازدید     ۳۰ نظر

ادامه شعر

اصغراروجی(غریب)

باز داغي بر دل و جانم نشست تارهاي سينه ام از هم گسست باز مي آيد صداي ناله ها خون شده در چشم نرگس
۸۱۶ بازدید     ۴۱ نظر

ادامه شعر

اصغراروجی(غریب)

نگاهت درنگاهم نقش بسته
۵۲۵ بازدید     ۳۳ نظر

ادامه شعر

اصغراروجی(غریب)

می سرودم کربلا را برفراز نیزه زار
۷۷۹ بازدید     ۲۱ نظر

ادامه شعر

اصغراروجی(غریب)

قسم به دست ز پیکر بریده مرو
قسم به مشگ وگلوی دریده مرو
وداع با من در خون نشس
۱۰۳۸ بازدید     ۸۵ نظر

ادامه شعر

اصغراروجی(غریب)


باعطرادان که سینه ها جوشیدند

بربام دلم ستاره ها تابیدند

چشمان غم
۱۱۱۵ بازدید     ۲۵ نظر

ادامه شعر

اصغراروجی(غریب)

رفتی ودرکوچ توآنی دل مستم شکست
عهد و پیمانی که تنهابادلت بستم شکست
بی توشبهانازنین دربست
۹۲۲ بازدید     ۸۰ نظر

ادامه شعر

اصغراروجی(غریب)

امشب لب ما خنده به رخسار ندارد

چون دیده تر جهره دلدار ندارد

درحلقه
۷۰۶ بازدید     ۲۰ نظر

ادامه شعر

اصغراروجی(غریب)

گیسوانت شب یلدا و لبت چون رطب است
بی تودرکوچه ی رگهای من همواره تب است
روز آخرشده هن
۸۶۷ بازدید     ۲۲ نظر

ادامه شعر

اصغراروجی(غریب)

۱۰۰۷ بازدید     ۶۴ نظر

ادامه شعر

اصغراروجی(غریب)

۱۱۲۹ بازدید     ۱۶ نظر

ادامه شعر

اصغراروجی(غریب)

۸۲۰ بازدید     ۱۷ نظر

ادامه شعر

اصغراروجی(غریب)

۱۶۹۱ بازدید     ۴۴ نظر

ادامه شعر

اصغراروجی(غریب)

۹۱۳ بازدید     ۲۳ نظر

ادامه شعر

اصغراروجی(غریب)

۱۰۴۹ بازدید     ۹ نظر

ادامه شعر

اصغراروجی(غریب)

۱۱۰۶ بازدید     ۱۰ نظر

ادامه شعر

اصغراروجی(غریب)

۱۰۴۳ بازدید     ۹ نظر

ادامه شعر

اصغراروجی(غریب)

۸۹۰ بازدید     ۸ نظر

ادامه شعر

اصغراروجی(غریب)

۱۰۲۶ بازدید     ۷ نظر

ادامه شعر

اصغراروجی(غریب)

۱۰۲۶ بازدید     ۱۵ نظر

ادامه شعر

اصغراروجی(غریب)

۱۰۷۳ بازدید     ۱۳ نظر

ادامه شعر

اصغراروجی(غریب)

۱۰۱۹ بازدید     ۱۲ نظر

ادامه شعر

اصغراروجی(غریب)

۹۵۷ بازدید     ۱۸ نظر

ادامه شعر

اصغراروجی(غریب)

۱۲۳۶ بازدید     ۱۴ نظر

ادامه شعر

اصغراروجی(غریب)

۱۰۶۲ بازدید     ۱۵ نظر

ادامه شعر

اصغراروجی(غریب)

۹۷۷ بازدید     ۱۲ نظر

ادامه شعر

مجموع ۸۶ پست فعال در ۲ صفحه

نقد و آموزش

نظرات

مشاعره

کاربران اشتراک دار

حمایت از شعرناب

شعرناب

با قرار دادن کد زير در سايت و يا وبلاگ خود از شعر ناب حمايت نمایید.

کلیه ی مطالب این سایت توسط کاربران ارسال می شود و انتشار در شعرناب مبنی بر تایید و یا رد مطالب از جانب مدیریت نیست .
استفاده از مطالب به هر نحو با رضایت صاحب اثر و ذکر منبع بلامانع می باشد . تمام حقوق مادی و معنوی برای شعرناب محفوظ است.
1