سایت شعرناب محیطی صمیمی و ادبی برای شاعران جوان و معاصر - نقد شعر- ویراستاری شعر - فروش شعر و ترانه اشعار خود را با هزاران شاعر به اشتراک بگذارید

منو کاربریعضویت در شعرناب
درخواست رمز جدید

معرفی شاعران معاصر

انتشار ویژه ناب

تبلیغات متنی

♪♫ صدای شاعران ♪♫

تقویم روز

دوشنبه 29 شهريور 1400
  13 صفر 1443
   Monday 20 Sep 2021

    بیشترین مخاطب

    کانال تلگرام شعرناب

    بنویس تا زنده بمانی ، بنویس تا زنده بمانی ، بنویس تا زنده بمانی.احمدی زاده (ملحق)

    دوشنبه ۲۹ شهريور

    پشیمانی دل ... ( زبان ِ حالِ او ...)

    شعری از

    نسترن ماندگار

    از دفتر شعرناب نوع شعر غزل

    ارسال شده در تاریخ دوشنبه ۱۰ آذر ۱۳۹۳ ۱۲:۴۶ شماره ثبت ۳۲۲۸۲
      بازدید : ۷۷۳   |    نظرات : ۱۳

    رنگ شــعــر
    رنگ زمینه
    دفاتر شعر نسترن ماندگار
    آخرین اشعار ناب نسترن ماندگار

     
    دوش  در  مجلس  بزمـی  ز خویشان  بودم 
    سخت  از   آ‌مدنم   زار  و    پریشان      بودم
    گشتم از کرده پشیمان و نمو دم با خود
    فکر یک راه گریزی من  از  ایشان  بودم
    راه می رفتم و سوزی ، دل و جانم  می سوخت
    چون  ز بی  فکری  خود  سخت  پشیمان  بودم
    شد حریفی  به بَرم با می و جامی در دست
    به   خیال   دل     او    خادم    ایشان   بودم
    گفت بر گیر تو این جام و مرا در پی باش !
    من از این هستی او خوار و پریشان بودم
    گفتم ای وای که مستی چه کند با آ‌دم ؟!
    ای  بدا  بر  من درویش  کز  ایشان  بودم
    دور گشتم من از آ ن  محفل و گفتم یا رب !
    ز کریمی تو ببخشا که ز   خویشان   بودم
    خوش به حال تو بشارت که نبودی به میان
    من که بودم ز خودم سخت پشیمان بودم
     
    .........................................................................
     
    وزن غزل پشیمانی دل .... ( زبان ِحالِ او ....) ،‌ 
    (فاعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلن ) می باشد.
     
    تقطیع    ابیات :
     
    (دوش  در  مجلس  بزمــی  ز خویشان  بودم )
     
    دو..ش..در...مج    ( دوش در مج )
    فا...ع...لا...تن       ( فاعلاتن)           
    ل...س...بز...می   ( لس بز می )
    ف...ع...لا......تن    ( فعلاتن)    
    ی....ز...خی..شان=شا(ی ز خویشان)      
     ف...ع......لا........تن( فعلاتن    )
    ب...........دم             ( بودم )
    فع...........لن            (‌فع لن )
    (فاعلاتن فعلاتن فعلاتن فع لن )
    .............................................
     
     (سخت از آ مدنم زار و پریشان بودم )
     
    سخ...ت...از...آ‌ (سخت از آ‌)
    فا...ع...لا...تن  ( فاعلاتن )
    م...د....نم....زا  (مدنم  زا)
    ف...ع...لا...تن  ( فعلاتن )
    ر...پ....ری ..شان=شا(رپریشان )
    ف...ع....لا...تن ( فعلاتن )
    بو........دم         (بودم )
    فع.......لن         ( فع لن )
    (فاعلاتن فعلاتن فعلاتن فع لن)
    .............................................
     
    (گشتم از کرده پشیمان و نمو دم با خود)
     
    گش..ت...مز...کر ( گشتم از کر)
    فا...ع...لا...تن      ( فاعلاتن )
    د..پ..شی...مان=ما ( د پشیمان )
    ف...ع...لا...تن     ( فعلاتن)
    و..ن..مو...دم       ( و نمودم )
    ف...ع....لا...تن    ( فعلاتن)
    با...خود               ( با خود )
    فع...لن               ( فع لن )
    (فاعلاتن فعلاتن فعلاتن فع لن)
    .............................................
     
    (فکر یک راه گریزی من از ایشان بودم)
     
    فک..ر...یک...را ( فکر یک را )
    فا...ع...لا...تن   ( فاعلاتن )
    ه..گ...ری...زی ( ه گریزی )
    ف...ع...لا...تن   ( فعلاتن)
    م...ن..زی...شان=شا ( من از ایشان )
    ف...ع....لا...تن  ( فعلاتن)
    بو...دم               ( بو دم )
    فع...لن             ( فع لن )
    (فاعلاتن فعلاتن فعلاتن فع لن)
    .................................................
     
    ( راه می رفتم و سوزی ، دل و جانم  می سوخت)
     
     را...ه...می....رف   ( راه می رف)
    فا...ع...لا....ت        (فاعلاتن )
    ت.....م....سو...زی ( تم و سوزی )
    ف..ع...لا...تن         ( فعلاتن )
    د...ل....جا...نم       (دل و جانم )
     ف....ع...لا...ت       ( فعلاتن )
    می...سوخت         ( می سوخت )
    فع......لن               (فع لن )
    ( فاعلاتن . فعلاتن .فعلاتن .فع لن )
    .....................................
     
    (چون ز بی فکری خود سخت پشیمان بودم )
     
    چن...ز...بی ...فک  ( چون ز بی فک )
     فا...ع...لا...تن       ( فاعلاتن)
    ر...ی...خد...سخ    (ری خود )
    ف...ع...لا...تن        ( فعلاتن)
    ت..پ...شی..مان=ما ( ت پشیمان )
    ف...ع....لا...تن       ( فعلاتن)
    بو...دم                    ( بودم )
    فع...لن                  ( فع لن)
    (فاعلاتن فعلاتن فعلاتن فع لن)
    ....................................
     
    (شد حریفی ببرم با می و جامی در دست)
     
    شد..ح..ری...فی ( شد حریفی )
     فا...ع...لا...تن    ( فاعلاتن )
    ب...ب...رم  با      ( به برم با )
    ف...ع...لا...تن    ( فعلاتن )
    م..ی...جا..می   ( می و جامی )
    ف...ع....لا...تن   ( فعلاتن )
    در...........دست  ( در دست )
    فع...........لن      ( فع لن )
    (فاعلاتن فعلاتن فعلاتن فع لن)
    ........................................
    مصراع هشت :
    به خیال دل او خادم ایشان بودم ؟؟؟؟؟
    ............................................
     
    (گفت بر گیر تو این جام و مرا در پی باش)
     
    گف...ت...بر...گی(گفت بر گی)
    فا...ع...لا...تن      ( فاعلاتن )
    ر....ت...این =ای....جا(ر تو این جا )
    ف...ع...لا...تن      ( فعلاتن )
    م...م..را...در        ( م و مرا در )
    ف...ع....لا...تن     ( فعلاتن )
    پی.............باش ( پی باش )
    فع................لن ( فع لن )
    (فاعلاتن فعلاتن فعلاتن فع لن)
    ..........................................
     
    (من از این مستی او خوار و پریشان بودم)
     
    م..ن...زین=زی ....مس ( من از این مس)
    فا...ع...لا..............تن   (   فاعلاتن )
    ت...ی...او.............خا   ( تی او خوا )
    ف...ع...لا..............تن    ( فعلاتن )
    ر...پ...ری....شان =شا ( ر پریشان )
    ف...ع....لا...تن               ( فعلاتن )
    بو..........................دم   ( بو دم )
    فع..........................لن  ( فع لن )
    (فاعلاتن فعلاتن فعلاتن فع لن)
    .........................................
     
    ( گفتم ای وای که مستی چه کند با آ‌دم؟ !)
     
    گف...ت...می..وا    ( گفتم ای وا)
    فا...ع...لا...تن         ( فاعلاتن)
    ی....ک...مس...تی(ی که مستی) 
    ف...ع...لا...تن         (فعلاتن)
    چ.....ک...ند...با        (چه کند با) 
    ف...ع...لا...تن         (فعلاتن)
    آ................دم         (آدم )‌      
    فع .............لن          ( فع لن )
    (فاعلاتن . فعلاتن .فعلاتن .فع لن)
    ...........................................
     
    (ای بدا بر من درویش کزایشان بودم)
     
    ای..ب..دا...بر ( ای بدا بر )
    فا...ع...لا...تن ( فاعلاتن
    م...ن..در...وی(من دروی )
    ف...ع...لا...تن (فعلاتن )
    ش..ک...زی....شان=شا ( ش کز ایشان )
    ف...ع...لا...تن(فعلاتن )
    بو................دم   ( بودم )
    فع ...............لن  (فع لن ) 
    (فاعلاتن . فعلاتن .فعلاتن .فع لن)
    ...........................................
     
    (دور گشتم من ازآن  محفل و گفتم یا رب!)
     
    دو..ر...گش...تم ( دور گشتم )
    فا...ع...لا...تن     ( فاعلاتن)
    م..ن..زان=زا...مح ( من از آ ن مح )
    ف...ع...لا...تن     (فعلاتن)
    ف...ل...گف...تک (فل گفتم )
    ف...ع...لا...تن       (فعلاتن )
    یا...رب                   ( یا رب )  
    فع ...لن                ( فع لن) 
    (فاعلاتن . فعلاتن .فعلاتن .فع لن)
    ............................................
    مصراع چهارده :
    ز کریمی تو ببخشا که ز خویشان  بودم؟؟؟؟؟
    ............................................
     
    (خوش به حال تو بشارت که نبودی به میان )
     
    خش ...به=ب...حا....ل(خوش به حال )
    فا...ع...لا...تن     (  فاعلاتن )
    ت..ب...شا..رت   ( تو بشارت )
    ف...ع...لا...تن     (فعلاتن )
    ک...ن...بو..دی    (که نبودی )
     ف..ع...لا...تن    ( فعلاتن )
    بم..یان               ( بمیان )
    فع..لن                ( فعلن )
    (فاعلاتن فعلاتن فعلاتن فع لن )
    ..........................................
     
    (من که بودم ز خودم سخت پشیمان بودم )
     
    من...که=ک...بو...دم ( من که بودم )
    فا...ع...لا...تن  (فاعلاتن)
    ز..خ....دم...سخ(زخودم سخ )
    ف...ع...لا....تن (علاتن )
    ت...پ..شی...مان=ما(ت پشیمان )
    ف..ع...لا...تن (فعلاتن )
    بو...دم            (بودم )
    فع..لن            ( فع لن )
    (فاعلاتن فعلاتن  فعلاتن فع لن ) 
    .........................................................
     
     از  بزر گوارانی که :
     
    به بررسی  قافیه ها و علت تکرارشان......
     بررسی وزنی ابیات   و بحر غزل ...
     تقطیع  و توضیح  عروضی مصراع های  هشت و چهارده ..
    مصراع هشت : ( به خیال دل او خادم ایشان بودم )
    مصراع چهارده : ( ز کریم تو ببخشا که ز خویشان بودم )
    بپر دازند  و دست به قلم نقد  برند
    سپاسگزار خواهم بود . ....
    به یقین بحث  ادبی مفید و مناسبی
    برای  عزیزان و ماندگـار خواهد بود .
     
    ....................................
    با کسب اجازه از صاحبش : در پناه خوشگل خدا
    الهی بحق الحسین
     
     
     
     
    ۶
    اشتراک گذاری این شعر

    نقدها و نظرات
    تنها کابران عضو میتوانند نظر دهند.


    (متن های کوتاه و غیر مرتبط با نقد، با صلاحدید مدیران حذف خواهند شد)
    ارسال پیام خصوصی

    آخرین نقدهای شاعران سایت

    نظرات

    مشاعره

    کاربران اشتراک دار

    محل انتشار اشعار شاعران دارای اشتراک

    حمایت از شعرناب

    شعرناب

    با قرار دادن کد زير در سايت و يا وبلاگ خود از شعر ناب حمايت نمایید.

    کلیه ی مطالب این سایت توسط کاربران ارسال می شود و انتشار در شعرناب مبنی بر تایید و یا رد مطالب از جانب مدیریت نیست .
    استفاده از مطالب به هر نحو با رضایت صاحب اثر و ذکر منبع بلامانع می باشد . تمام حقوق مادی و معنوی برای شعرناب محفوظ است.
    0