سایت شعرناب محیطی صمیمی و ادبی برای شاعران جوان و معاصر - نقد شعر- ویراستاری شعر - فروش شعر و ترانه اشعار خود را با هزاران شاعر به اشتراک بگذارید

منو کاربریعضویت در شعرناب
درخواست رمز جدید

معرفی شاعران معاصر

انتشار ویژه ناب

♪♫ صدای شاعران ♪♫

تقویم روز

يکشنبه 12 تير 1401
 • سقوط هواپيماي مسافربري جمهوري اسلامي ايران توسط ناوگان آمريكاي جنايت‌كار، 1367 هـ ش
 • روز بزرگداشت علامه اميني، 1349 هـ ش
5 ذو الحجة 1443
  Sunday 3 Jul 2022

   بیشترین مخاطب

   کانال تلگرام شعرناب

   بنویس تا زنده بمانی ،هر که نوشت پادشاه می شود. فکری احمدی زاده(ملحق)

   يکشنبه ۱۲ تير

   داد و سـتــد ( مـثنــوی )

   شعری از

   یزدان ماماهانی

   از دفتر گیتار بی تار نوع شعر مثنوی

   ارسال شده در تاریخ دوشنبه ۱۲ ارديبهشت ۱۴۰۱ ۰۸:۰۶ شماره ثبت ۱۰۹۶۹۲
     بازدید : ۶۰   |    نظرات : ۸

   رنگ شــعــر
   رنگ زمینه
   دفاتر شعر یزدان ماماهانی

   یـکی آمـد و گـشـت ســر راه مـن ..!
   که از پـیشـهٔ خـویـش ؛ بگـفتا سخـن
    
   خــرد وَرز و بــر مــن گــذار راهِ کـار
   سـبـک گـردد از شـانـه‌ام ،، رنــج بــار
    
   دهــان در دهــان و زبــان در زبــان :
   پـراکنـده گـشـت ایـن بـیـان و گـمـان
    
   کـج‌انـدیـش ز شُـغلـم گـرفـت انـتقـاد
   بـه کـسبـم زده ؛ اَنـگِ نـنـگ و فـسـاد
    
   بگفت:این‌چه‌کاریست‌گرفتی‌به‌دست؟
   در آن فـایـده و بهره و صرفه هست !
    
   کـسان مـی‌دهـی پـول بـعـنـوان وام :
   بـگـیـری سـپـس ؛ عـایـدی از عـوام ؟
    
   بگـفتـا : دهـی مایه ، چنـد درصـدی ؟
   سـتـانـی چـقـدر ؛ بــهـره و عـایـدی ؟
    
   چـه انــدازه دارد ،، زیـان و گـزنــد ؟؟
   چـه میزان از آن ، خانـمانسوز شدند؟
    
   چه مـبلـغ بـدادی ، سـتانـدی چقـدر ؟
   بدهـکار چو دستمال چلاندی چقدر ؟
    
   پـیاپی سـوال بـود می‌کشیـد بر رُخـَم
   بـه جـز روسـیـاهـی ، نـبـود پـاسـخـم
    
   یِـهــو ؛ یـادم افـتـاد ...! بـه یـاد شـمـا 
   مـشــرّف شــوم ،، نـزد مـنـطــق سِـتـا
    
   سـرآغـاز بـگـردم ؛ چــو جـویـای حـال 
   سـپـس ، بـشنـوم تا جـواب سـوال ..
    
   گـنـاهـست مگـر کـسـب داد و سـتـد؟
   بــریـن مـی‌زنـنـد ، وصـلـه و اَنـگِ بـد
    
   گـناهـست مگـر ؛ وام و قرضی دهی؟
   تـوافـق شـود زیـن قـروض وانـگـهـی
    
   ز مقـروض بگـردد ، بـهـایـی وصـول :
   بـه عـنـوان پـاداش و یـا ســود پــول
    
   طلبـکار خـطایـش چه بـاشـد مـیان ؟
   نـزول خـور خـطابـش کننـد ناکسان !
    
   جـز اینـست مگـر دسـت یـاری رسانـد
   شـرف رفـتـه را ..! اعـتـبـاری رسـانـد
    
   کـسـی سُـقـم و لـغــزش نـدیـده از او
   نـه آزار و رنــجـش رســیـده از او ..
    
   نه او سـارق و دزد و نه جـیب‌بُـرَست
   نه آخورخورست و نه‌‌ توبره خورست
    
   نـه بــر خـونـی آلــوده شـد دسـت او
   نـه دنـبـال پـیـکـار ،، کـمـر بـسـتـه او
    
   نـه درب کـسـی را زده بــی دلــیـل !
   نه از گوشت نفع ، چرب بکرده سبیل
    
   نه چشمی دوانْـد ، سوی بی‌عـصمتـی
   نه دیـده گشـود ، سمـت بـی‌حـرمتـی
    
   به هرحال کسی زو که نُقـصان نـدیـد
   نـدیـدنـد بـدی زان بــگـردد پـدیـد ..؛
    
   ولـی نـقـض و طـردش کنـد دیـگـران
   دهـد وام و اخـذ می‌کـنـد ســودِ آن !
    
   خـردمـنـد دانـا ..؛ زمـانـش رســیـد ..
   جــواب سـوالات مــا را ،، دهــیــد ؛؛
    
   لب و لـوچـه برهـم زد و خـورد تـکان
   دهـان را گـشــود و بـچـرخـیـد زبـان
    
   چنین گفت : خردورزِ دانش شمـول :
   جـهان ممـلو از عیب تراش و فضول
    
   عـمـلـکـرد روزمــرهٔ ایــن دو قــوم :
   ســر و بــو کـشـیـدن بـه کـار عـمـوم
    
   نـگــنـجــد بــزرگــی و افــتــادگــی :
   نـه در وصـفـشـان جـز حـرامـزادگـی
    
   ولیـکن بـپـرسیـدی از قـرض و سـود 
   بـخـواهـیــد شـمـا را کـنـم رهـنـمـود
    
   سزای چنین پیشه، خوب یا بَدَست ؟
   ثــنـا یـا نــکـوهـیــدن ایــزدســت ؟
    
   طلبـکـار ســتـانـد از بـدهـکاری پــول
   عـوام ایـن سِـتَـد را بخوانـد نـزول !
    
   اگـر این نـزول باشـد و کار پـست ..!
   کنون داخل بانک شرعی‌‌ چه‌هست ؟
    
   سپـرده کـنی پـول و مقصـودِ بانـک :
   دهـد بـر سپـرده گـذار ســود بانـک !
    
   بـپرداختـه بانک گرچه وام بر عوام :
   گـرفت ؛ ده بـرابـر از آن ســود وام !
    
   نـگـیـر خــرده گـیـر .. خــردهٔ نـاروا !
   بگشـت ، مـصلحـت بیـن این ماجـرا
    
   دگـر افتـرا زن ، نگیـر عـیب و نقـص
   کسی‌أخـذنمود‌قرضی‌ازبانک‌و‌شخص
    
   بـدان با رضـامنـدی خـویـش سِـتانـد
   " ‌ تـن از دام بـی‌‌آبـرویـی ؛؛ رهـانـد "
    
   نـه قـلّاده انـداخـت کـسـی گـردنـش
   نـه کـس بـوده بـر وانـمـود کـردنـش
    
   خودش بر خودش‌ داده بود پیشنهاد
   ودیــعــه بـگـیـرد بـریـن اسـتـنـاد ...
    
   چه بانک باشد و نوعـی و غیـره‌ای :
   دهـد بـابـت قـرض خـویـش بهـره‌ای
    
   پـسنـدیـده و درخـورست سنـجشـت
   همیـن بـود و بـس پـاسـخِ پرسشـت
    
   گـهی خیـر رسـانَـد گـهی هـم زیـان !
   گـهـی مـوجـب خـنـده و گـه فـغان !
    
   نه‌بی‌عیب‌ونقص‌ باشد و‌ نه‌‌خطاست
   گهی نادرست ، گه پر از محتـواست
    
   "درسـت اسـتفـاده شود زین رونـد :
   مـحالـست ببینـد کسـی زان گـزنـد "
    
   نـزول ، واژهٔ نـاپـسـنـدسـت و بـد !!
   " از آن نـام ببـر لـفظ داد و سـتـد "
    
   چنین پیشه ؛ کاربـرد صنعـت‌گرست
   بر آن پـیشـه‌ورزی که سـود آورست
    
   تو‌ ای قحـط زده رفتـه بـودی ؛ نـرو
   دگـر جـانـب قــرض ســودی ؛؛ نــرو
    
   بـسـنـده کـنـم بــر ســوال و جـواب
   گـرفـتـم مـراد و بـگـشـتـم مــجـاب
    
   چـنان خـام جهـل بـودم و شـایبـه !
   شـدم بـا خـرد ؛؛ پـخـتـهٔ تـجـربـه ..
    
   ســرِ راه بــنــده ...؛ گـرفـتـی قــرار
   چـراغـان کـنی ، مـغز تـاریـک و تـار
    
   سـپـاس رهـنمـود کـردی و راهـنـمـا
   در آخـر سه‌بـیت پنـد و انـدر ، نـمـا
    
   مـده آب ، درخــتـان بـیــریـشــه را
   مشـوسنگ‌،شِکان‌بی‌غرض شیشه‌را
    
   بـده نان ولـی نـه بـه دنـدان شـکـن
   نمـک‌ پـاش بـه‌ زخـم نمکـدان شکن
    
   نیـازمنـد شـهر را گـرامـی شـمار ..
   بدان قدر دوستدار و دوستش‌بدار
    
   دادوستد
   یزدان‌_ماماهانی 
   سـرایـش۱۲_۲_۱۴۰۱
   _🎼🎸گیـــتار بـی‌تــــار🎸🎼_
   ۱
   اشتراک گذاری این شعر

   نقدها و نظرات
   عباسعلی استکی(چشمه)
   سه شنبه ۱۳ ارديبهشت ۱۴۰۱ ۱۱:۴۱
   درود دوست عزیز خندانک
   یزدان ماماهانی
   یزدان ماماهانی
   چهارشنبه ۱۴ ارديبهشت ۱۴۰۱ ۱۳:۲۶
   درود متقابل خدمت
   آقای استکی بزرگمهر 🌺
   ارسال پاسخ
   حوریا.د (شاهزاده خانوم)
   سه شنبه ۱۳ ارديبهشت ۱۴۰۱ ۰۸:۴۴
   درود 🌹
   مثنوی پر محتوایی بود.. خندانک
   یزدان ماماهانی
   یزدان ماماهانی
   سه شنبه ۱۳ ارديبهشت ۱۴۰۱ ۱۰:۵۰
   درود جاودان و شایان
   و سپاس بی پایان خدمت
   شما ایزدبانوی فخرآفرین🌹

   از حسن ملاحظتون ، صمیمانه
   سپاسگزارم 🌷🌷
   ارسال پاسخ
   محمد باقر انصاری دزفولی
   سه شنبه ۱۳ ارديبهشت ۱۴۰۱ ۱۴:۱۲
   مانند همیشه عالی سرودی بود
   لذت بردم
   هزاران درود برشما
   شاعر بزرگوار
   خندانک خندانک خندانک خندانک
   یزدان ماماهانی
   یزدان ماماهانی
   چهارشنبه ۱۴ ارديبهشت ۱۴۰۱ ۱۳:۲۶
   درود و عرض ادب خدمت
   آقای انصاری بزرگمهر 🌹

   سپاس از همراهی صمیمانتون 🥀
   ارسال پاسخ
   طوبی آهنگران
   سه شنبه ۱۳ ارديبهشت ۱۴۰۱ ۲۱:۰۲
   سلام بزرگوار احسنت. و احسنت
   که شعری. زیبا. و بسیار بلند
   سروده اید
   یزدان ماماهانی
   یزدان ماماهانی
   چهارشنبه ۱۴ ارديبهشت ۱۴۰۱ ۱۳:۳۰
   درود و عرض ادب خدمت
   بانو آهنگران ارجمند 🥀

   سپاس از همراهی پر مهرتان 🌹
   ارسال پاسخ
   تنها کابران عضو میتوانند نظر دهند.


   ارسال پیام خصوصی

   نقد و آموزش

   نظرات

   مشاعره

   کاربران اشتراک دار

   محل انتشار اشعار شاعران دارای اشتراک

   حمایت از شعرناب

   شعرناب

   با قرار دادن کد زير در سايت و يا وبلاگ خود از شعر ناب حمايت نمایید.

   کلیه ی مطالب این سایت توسط کاربران ارسال می شود و انتشار در شعرناب مبنی بر تایید و یا رد مطالب از جانب مدیریت نیست .
   استفاده از مطالب به هر نحو با رضایت صاحب اثر و ذکر منبع بلامانع می باشد . تمام حقوق مادی و معنوی برای شعرناب محفوظ است.
   0