سایت شعرناب محیطی صمیمی و ادبی برای شاعران جوان و معاصر - نقد شعر- ویراستاری شعر - فروش شعر و ترانه اشعار خود را با هزاران شاعر به اشتراک بگذارید

منو کاربریعضویت در شعرناب
درخواست رمز جدید

معرفی شاعران معاصر

انتشار ویژه ناب

محل انتشار اشعار شاعران دارای اشتراک

تبلیغات متنی

♪♫ صدای شاعران ♪♫

تقویم روز

دوشنبه 26 ارديبهشت 1401
  16 شوال 1443
   Monday 16 May 2022

    بیشترین مخاطب

    کانال تلگرام شعرناب

    بنویسید تا زنده بمانید،هرکه نوشت پادشاه میشود.احمدی زاده (ملحق)

    دوشنبه ۲۶ ارديبهشت

    گندمزارها

    شعری از

    مریم محبوب

    از دفتر بیداد نوع شعر مثنوی

    ارسال شده در تاریخ چهارشنبه ۸ دی ۱۴۰۰ ۱۱:۳۱ شماره ثبت ۱۰۶۰۷۹
      بازدید : ۲۴۷   |    نظرات : ۶۸

    رنگ شــعــر
    رنگ زمینه

    گندمزارها
     
    بـــود مـوشـــی در میـــان دشـــت ها          
    خوشـدل و دلشـــاد در گلگشـت ها
     
    روزگـارش روزگــاری شـــاد بــــود           
    در دل صـــحرا دلــــش آزاد بـــود
     
    گاه می رقصـیـد بـا هـــر رقـص بــاد           
    گاه می خنـــدیـــد از دل شـادِ شـاد
     
    دسـت خورشـــیـد طـلایی بر تـنــــش           
    دشـتِ عنّـــابی حـریــرِ دامنــــــش
     
    سـرخوش از باد بهـاران ، شـانه اش            
    سبـزه و دشـت و دَمـن کاشـانه اش
     
    اصلِ حالـش خوش،ملایـــم روزگــار           
    بختِ بد آهنــگ ، با او ســـــازگار
     
    روزی از آن روزهـای بـی مثــــــال           
    روزهــــایی بی بـدیــل و بی زوال
     
    روزگـــــارانـی ز ایّـــــام بهــــــــــار         
    خـود برون آمد به عشـق مرغــزار
     
    پـا به پــای جویـبــــــــــــارانـی زلال          
      سـر به سـر با آرزوهـایی محـــال
     
    سبزه زاران را به شادی می شکافـت          
    سوی دشت و جویباران می شتافت
     
    می جهیــد آن ســو میان سبــــزه زار          
    بود ســرخوش شــادمان و بیـقــرار
     
    در همیــن سِیـــر و گـذرها بـــود که           
    گوشـــه ای اُفتـــــاده و آســــود که
     
    دیـــد انـبـــــار بـــــزرگی دوردسـت           
    قیــدِ آســودن زده ، از جای جسـت
     
    هرچه او نـزدیکـتــــر شــد بیشــــتـر          
    خواسـت تا پا را نهــد خود پیـشـتــر
     
    تا که خود نـزدیک آن انبـــار شـــــد          
    خواب بـــود و دیــده اش بیــدار شـد
     
    دیـد در انبــــار مــــوش فـــــربه ای          
    خواسـت نـزدیکـش شود با حربه ای
     
    موش فـربه گفـت ای جانــــم کجــــا           
    راه خـود گـم کــرده ای ، ای آشـــنا
     
    می شـوم خوشـحال مهـمانم شــــوی           
    ایـن زمان هـمـسـفـره خوانـم شــوی
     
    کلِّ ایـن انبــــار امـــوال مـن اســـت          
    هر چه اینجا هست هم مال من است
     
    میخـورم ازهـرچه می خـواهم درآن          
    روزی ام را می دهـد روزی رسـان
     
    پـس بیـا تـا خـویــش مهمانـت کنـــم           
    تـا تـو را مهـمـان ایـن خوانت کنــم
     
    پُـر زِ نعمـت دسـت، هـم دامــــان او          
    سفـره رنگین بود و رنگین خوان او
     
    غلّه از یک سـوی و بُنـشَن روبــراه          
    هـم برنـج و گنــدم و جـو بــود و کاه
     
    هـم ز شـیـــــر مـرغ و جــان آدمـی          
    بـود بـر خوانــش یـکایـک بی غـمی
     
    بــــود در انـــواع نعـمـت ها و نــاز          
    موش فــربه غــرقِ نعـمت بی نیـــاز
     
    موش صحرایی چواین صورت بدید          
     لب به دنـدان می گزیـد و می جهیــد
     
    گفت با خود موش صحرا: ای دریغ           
     تو کجا و ما کجایـیـــم ای رفـیـــــق
     
    من کجـا کوپــال و این دُم داشـــــتـم          
    بر سـر خـوان ، نان گنــدم داشـــــتم
     
    عمر من در سـبـزه زاران شــد هـدر         
    شـــــــد تمــــام روزگـارم بی ثمـــــر
     
    عاقبـت گسـتـــرده شـد خـوان کَـــرَم          
    مملــو از انــواع  و اقـســـام نَعَــــــم
     
    دسـت در ســـفـره فـرو شــد ناشــتـا          
    لـقـمه ای بـرداشـت از آن لـقـمـه هـا
     
    در دهـــان تا لقــمه ای او بـرنهــــاد          
    صـاحـب انـبـــــار آمــد درگشـــــــاد
     
    مـوش فـربه زود از جایـش بجـسـت          
    رفـت در سـوراخی و در را ببســت
     
    موش صحرایی به جا مانـد آن میان          
    صاحب او را دید وکردش قصد جان
     
    موش چون از بیـم جانـش می دویـد          
    قـلبـش از جا کنـده بـود و می تـپـیــد
     
    هر طـرف میـرفـت او دیــوار بــود          
    از نفــس اُفـتــــاده کـــارش زار بـود
     
    صاحب انبــار هــر ســو می دویــد          
     در پـی آن مـوش پــــررو می دویـــد
     
    عاقبـت از پا فتـاد و خســـتـه شــــد          
     رفـت از انـبــــار و درهـا بسـته شــد
     
    جان به در بُـرد عاقبت از این قضا          
      مــوش صحــراییِّ ما زیــن مـاجـــرا
     
    مـوش فـــــربه داد زد از لانــه اش         
       رفـت صاحبـخانه ســـوی خانـــه اش؟
     
    گفت:رفت و جان من با خویش برد         
       رفـت و ایـن انبــــار را بـر ما سپــرد
     
    گفت : من آمـاده باشـــم هـر زمـان         
    خویـش را پـنـهان نـمایــــم بی امــــان
     
    تـو هـم ار چنــدی بمـانی در کنــار         
    بگــــذرانی انـــدر ایـنــجا روزگـــــار
     
    گـر بمــانی چنــد روزی پیـــش ما         
      می کنـی عـادت بـه ایـن کـــــردارهــا
     
    خویش را درلحظه پنـهان می کنی         
        بیـش از ایـن اندیـشـــه جـان میــکـنـی
     
    سفــره پهـن است و مهیّـا بر زمین         
        لقـمـه ای بـرگیــر و نـزد مـن نشــیــن
     
    گفـت جـان مـن به لب آمـد رفـیــق         
       لقـمـه چون من بـرگـذارم زیـن طـریق
     
    سـفـره رنگـیــن تـو دریـای خــون         
        من چه سـان برگیـرم از آن لقـمه چون
     
    هر سوی انبار و در هر گوشه ای         
           خود مهیّــا هـســت بهـرت تـوشــه ای
     
    لیک درهر توشـه صدها دام هست         
          نـه تــو را انـدیـشـــه نـه آرام هـســـت
     
    خوان تو از خون تو رنگیـن شــده         
         نانـت ازخـون جگـرسـنگـیـــن شــــده
     
    تا تــو درخون جگر نـان می زنی          
        تیــغ بـر روح خــود آســان میــــزنی
     
    من ولی با سبـزه زاران خوشـتـرم          
        در مـیــان مـرغــزاران خـوشــــتــرم
     
    گرچه از یک گونه انبـان میخورم          
        پیــش گـنــــدم زارهـا نـان می خـورم
     
    نیـست جز گنــدم غــذا و قوت من         
        هـم پـنـیـــر و ذرّت و قـــاووت مــــن
     
    لیـــک آزادم زقـیـــــــدِ بـنـــــدهــا         
         هـم رهـــا از حـیـــــله و تـــرفـنـــدهــا
     
    نـوش می خواهم ولی بی نیـشـتـر         
        تـن عـزیـز اسـت و روانــم بـیـشــــتـر
     
    تـن اگر آســوده با خــون دل است         
       
    خـون دل بنـــد آمـدن ها مشـــکل است
     
    تن رهـا کن تـا که بنـــد آیــد ز دل         
    خـون دل خـوردن رهـا کن تـن بهــل
     
    خارج از این دام ها هم دانه ایسـت        
          خارج از ایـن پیـله هـا پروانه ایـسـت
     
    دانه را در دام برچیــــدن خطاست        
          در ســـیاهی نــور کـاویـدن خطاسـت
     
    در درون پیـله مردن ها چه ســود       
            رشک بر پـروانه بـردن ها چه ســود
     
    ای تمـام دشــت و صحـرا دامنــت         
            گــرمی خورشـــــیـدهـا پـیــــراهـنـت
     
    تـن رهـا کن ســوی گنــــدم زارها        
           وارهــان خــود را از ایـــن انبـــارها
     
    مریم محبوب
    تاریخ سرایش : بهار 1397
    ۲۲
    اشتراک گذاری این شعر

    نقدها و نظرات
    عباسعلی استکی(چشمه)
    پنجشنبه ۹ دی ۱۴۰۰ ۰۷:۵۱
    درود بانو
    بسیار زیبا و آموزنده بود
    دستمریزاد خندانک
    مریم محبوب
    مریم محبوب
    پنجشنبه ۹ دی ۱۴۰۰ ۱۱:۵۵
    خندانک خندانک

    درود و سپاس جناب استکی عزیز و بزرگوار


    خندانک خندانک خندانک
    ارسال پاسخ
    زهرا حکیمی بافقی (الهه ی احساس)
    زهرا حکیمی بافقی (الهه ی احساس)
    پنجشنبه ۹ دی ۱۴۰۰ ۱۳:۱۴
    خندانک
    ارسال پاسخ
    مریم محبوب
    مریم محبوب
    شنبه ۱۱ دی ۱۴۰۰ ۱۰:۱۷
    خندانک خندانک خندانک
    زهرا حکیمی بافقی (الهه ی احساس)
    پنجشنبه ۹ دی ۱۴۰۰ ۱۳:۱۴
    درود بانوی گرامی


    حکمت‌اندیش و خردورزانه سرودید خندانک
    مریم محبوب
    مریم محبوب
    شنبه ۱۱ دی ۱۴۰۰ ۱۰:۰۶
    خندانک خندانک خندانک

    درودها بانوی شعر و احساس

    سپاسگزارم

    خندانک خندانک خندانک
    ارسال پاسخ
    طاهره حسین زاده (کوهواره)
    جمعه ۱۰ دی ۱۴۰۰ ۰۳:۲۸

    🌷🌷🌷🌷🌷🌷
    مریم محبوب
    مریم محبوب
    شنبه ۱۱ دی ۱۴۰۰ ۱۰:۰۷
    خندانک خندانک خندانک

    درود و سپاس

    خندانک خندانک خندانک
    ارسال پاسخ
    یاسررشیدپور
    پنجشنبه ۹ دی ۱۴۰۰ ۰۵:۱۰
    بسیار عالی بود شاعربانوی گرامی
    درود فراوان نثارتان
    خندانک خندانک خندانک خندانک خندانک
    مریم محبوب
    مریم محبوب
    پنجشنبه ۹ دی ۱۴۰۰ ۱۱:۵۷
    خندانک خندانک خندانک

    درود و سپاس جناب رشید پور عزیز و بزرگوار

    خندانک خندانک خندانک
    ارسال پاسخ
    زهرا حکیمی بافقی (الهه ی احساس)
    زهرا حکیمی بافقی (الهه ی احساس)
    پنجشنبه ۹ دی ۱۴۰۰ ۱۳:۱۴
    خندانک
    ارسال پاسخ
    مریم محبوب
    مریم محبوب
    شنبه ۱۱ دی ۱۴۰۰ ۱۰:۰۷
    خندانک خندانک خندانک
    مریم محبوب
    مریم محبوب
    دوشنبه ۲۰ دی ۱۴۰۰ ۱۲:۵۰
    خندانک خندانک خندانک
    مرضیه پروانه ( بیتا )
    پنجشنبه ۹ دی ۱۴۰۰ ۰۵:۵۸
    عالی بود بسیار زیبا خندانک
    مریم محبوب
    مریم محبوب
    پنجشنبه ۹ دی ۱۴۰۰ ۱۱:۵۶
    خندانک خندانک

    سپاس مهربانو

    خندانک خندانک خندانک
    ارسال پاسخ
    زهرا حکیمی بافقی (الهه ی احساس)
    زهرا حکیمی بافقی (الهه ی احساس)
    پنجشنبه ۹ دی ۱۴۰۰ ۱۳:۱۴
    خندانک
    ارسال پاسخ
    حسن مصطفایی دهنوی
    پنجشنبه ۹ دی ۱۴۰۰ ۰۷:۳۶
    درود بیکران بانو
    بسیار زیبا و دلنشین و ژرف می سرایید
    قلمتان سبز ،اندیشه والای شما زلال ابدی
    خندانک خندانک خندانک خندانک خندانک خندانک خندانک خندانک
    مریم محبوب
    مریم محبوب
    پنجشنبه ۹ دی ۱۴۰۰ ۱۱:۵۸
    خندانک خندانک خندانک

    درودها جناب دهنوی عزیز

    سپاس از حسن نظر شما

    پاینده باشید

    خندانک خندانک خندانک
    ارسال پاسخ
    زهرا حکیمی بافقی (الهه ی احساس)
    زهرا حکیمی بافقی (الهه ی احساس)
    پنجشنبه ۹ دی ۱۴۰۰ ۱۳:۱۴
    خندانک
    ارسال پاسخ
    مجید آبسالان
    پنجشنبه ۹ دی ۱۴۰۰ ۱۱:۵۴
    قلم توانمندتان همواره رقصان
    بسیار زیبا
    خندانک
    خندانک
    مریم محبوب
    مریم محبوب
    پنجشنبه ۹ دی ۱۴۰۰ ۱۱:۵۸
    خندانک خندانک خندانک

    درود و سپاس جناب آبسالان عزیز و بزرگوار خندانک

    خندانک خندانک خندانک
    ارسال پاسخ
    زهرا حکیمی بافقی (الهه ی احساس)
    زهرا حکیمی بافقی (الهه ی احساس)
    پنجشنبه ۹ دی ۱۴۰۰ ۱۳:۱۴
    خندانک
    ارسال پاسخ
    محمد فاضلی نژاد
    پنجشنبه ۹ دی ۱۴۰۰ ۱۱:۵۵

    دانه را در دام برچیــــدن خطاست
    در ســـیاهی نــور کـاویـدن خطاسـت
    خندانک خندانک خندانک
    درود به شما سرکار خانم محبوب خندانک خندانک خندانک
    مریم محبوب
    مریم محبوب
    پنجشنبه ۹ دی ۱۴۰۰ ۱۱:۵۹
    خندانک خندانک خندانک

    درودها جناب فاضلی عزیز

    سپاسگزارم

    خندانک خندانک خندانک
    ارسال پاسخ
    زهرا حکیمی بافقی (الهه ی احساس)
    زهرا حکیمی بافقی (الهه ی احساس)
    پنجشنبه ۹ دی ۱۴۰۰ ۱۳:۱۵
    خندانک
    ارسال پاسخ
    مهرداد عزیزیان بی تخلص
    پنجشنبه ۹ دی ۱۴۰۰ ۱۴:۴۹
    درود
    زیبا بود
    داستان جالبی را روایت میکرد 👏👏🌺🌺
    مریم محبوب
    مریم محبوب
    شنبه ۱۱ دی ۱۴۰۰ ۱۰:۱۱
    خندانک خندانک خندانک

    درود بی پایان جناب عزیزیان ارجمند

    سپاسگزارم

    خندانک خندانک خندانک
    ارسال پاسخ
    بهروز ابراهیمیان
    پنجشنبه ۹ دی ۱۴۰۰ ۱۵:۲۲
    درود استاد عزیز
    بسیار زیباسرودید خندانک خندانک
    مریم محبوب
    مریم محبوب
    شنبه ۱۱ دی ۱۴۰۰ ۱۰:۱۱
    خندانک خندانک خندانک

    درود بی پایان جناب ابراهیمیان ارجمند

    سپاسگزارم

    خندانک خندانک خندانک
    ارسال پاسخ
    علی احمدی (حادثه)
    پنجشنبه ۹ دی ۱۴۰۰ ۱۵:۳۶
    درود بیکران استاد محبوب گران ارج احسنت احسنت احسنت

    بعد از مدت های مدید شعر دیدم و شعر خواندم . بیکرانه درود

    خندانک خندانک خندانک خندانک خندانک خندانک خندانک خندانک خندانک خندانک
    مریم محبوب
    مریم محبوب
    شنبه ۱۱ دی ۱۴۰۰ ۱۰:۱۲
    خندانک خندانک خندانک

    درود بی پایان جناب احمدی عزیز و ارجمند

    خرسندم که به دل و دیده شاعرانه شما نشست

    مانا باشید

    خندانک خندانک خندانک
    ارسال پاسخ
    مجیدنیکی سبکبار
    پنجشنبه ۹ دی ۱۴۰۰ ۱۵:۵۸
    گر ریاضی با هنر در یزد آمیزد به هم
    داستانی اینچنین نا چار گردد گردهم

    با سلام
    مریم محبوب
    مریم محبوب
    شنبه ۱۱ دی ۱۴۰۰ ۱۰:۱۳
    خندانک خندانک خندانک

    درود بی پایان جناب سبکبار ارجمند

    سپاس از لطف شما و سروده زیبایتان

    در پناه حق باشید

    خندانک خندانک خندانک
    ارسال پاسخ
    محمد جواد عطاالهی
    پنجشنبه ۹ دی ۱۴۰۰ ۱۹:۴۰
    سلام
    سروده ایی بسیار زیبا و آموزنده بود
    درود فراوان بانوی گرامی
    خندانک خندانک خندانک خندانک
    مریم محبوب
    مریم محبوب
    شنبه ۱۱ دی ۱۴۰۰ ۱۰:۱۳
    خندانک خندانک خندانک

    درود بی پایان جناب عطاالهی ارجمند

    سپاسگزارم

    خندانک خندانک خندانک
    ارسال پاسخ
    حبیب رضایی رازلیقی
    پنجشنبه ۹ دی ۱۴۰۰ ۲۱:۲۹
    خندانک خندانک خندانک
    درودهااااااا
    بسیار زیبا و موزون
    مریم محبوب
    مریم محبوب
    شنبه ۱۱ دی ۱۴۰۰ ۱۰:۱۳
    خندانک خندانک خندانک

    درود بی پایان جناب رضایی ارجمند

    سپاسگزارم

    خندانک خندانک خندانک
    ارسال پاسخ
    محمد خسروی فرد
    پنجشنبه ۹ دی ۱۴۰۰ ۲۳:۰۹
    آفرین بر این شعر
    آفرین بر این قلم
    بسیار زیبا و ارزشمند سروده اید
    درود بر شما
    خندانک خندانک خندانک
    مریم محبوب
    مریم محبوب
    شنبه ۱۱ دی ۱۴۰۰ ۱۰:۱۶
    خندانک خندانک خندانک

    درود بی پایان جناب خسروی فرد ارجمند

    سپاس از مهرتان

    خندانک خندانک خندانک
    ارسال پاسخ
    حسین مراغه
    پنجشنبه ۹ دی ۱۴۰۰ ۲۳:۴۶
    درود بر شما شاعر گرانقدر
    بسیار زیبا و دلنشین سرودی
    خندانک خندانک خندانک
    خندانک خندانک خندانک
    مریم محبوب
    مریم محبوب
    شنبه ۱۱ دی ۱۴۰۰ ۱۰:۱۴
    خندانک خندانک خندانک

    درود بی پایان جناب مراغه ارجمند

    سپاسگزارم

    خندانک خندانک خندانک
    ارسال پاسخ
    ژکا گرجاسی
    جمعه ۱۰ دی ۱۴۰۰ ۱۰:۰۶
    بسیار زیبا بود بانو
    اشعار داستانی در این سایت بسیار غریب هستند
    ولی شما با این شعر زیبا تا حدی این غربت و از بین بردید
    موفق باشید خندانک خندانک خندانک
    مریم محبوب
    مریم محبوب
    شنبه ۱۱ دی ۱۴۰۰ ۱۰:۱۴
    خندانک خندانک خندانک

    درود بی پایان جناب گرجاسی ارجمند خندانک

    سپاس از مهرتان

    خندانک خندانک خندانک
    ارسال پاسخ
    هادی محمدی
    جمعه ۱۰ دی ۱۴۰۰ ۱۲:۰۶
    با سلام و عرض ادب و احترام

    شعری زیبا و عالی و بی نقص

    گرچه سلیقه ی من در سرودن عبور از کهن سرایی و رسیدن به اشعار مدرن است با رویکردهای جدید برای عامه ی مردم خصوصا اشعار فولکلور و روایی و داستانی و ادبیات نمایشی
    یک خانه تکانی جدی می‌خواهد

    ایام عزت مستدام

    سید هادی محمدی

    خندانک خندانک
    مریم محبوب
    مریم محبوب
    شنبه ۱۱ دی ۱۴۰۰ ۱۰:۱۵
    خندانک خندانک خندانک

    درود بی پایان جناب محمدی ارجمند

    سپاسگزارم

    خندانک خندانک خندانک
    ارسال پاسخ
    عليرضا حكيم
    جمعه ۱۰ دی ۱۴۰۰ ۲۰:۴۰
    درودها بانو
    داستانی آموزنده بود
    موفق باشید
    خندانک خندانک خندانک
    مریم محبوب
    مریم محبوب
    شنبه ۱۱ دی ۱۴۰۰ ۱۰:۱۵
    خندانک خندانک خندانک

    درود بی پایان جناب حکیم ارجمند

    سپاسگزارم

    خندانک خندانک خندانک
    ارسال پاسخ
    احسان کریمیان علی آبادی
    احسان کریمیان علی آبادی
    يکشنبه ۲۶ دی ۱۴۰۰ ۱۱:۰۴
    خندانک
    ارسال پاسخ
    سعید صادقی (بیدل)
    شنبه ۱۱ دی ۱۴۰۰ ۱۶:۱۹
    درود فراوان بانو خندانک
    مریم محبوب
    يکشنبه ۱۲ دی ۱۴۰۰ ۰۸:۲۴
    خندانک خندانک خندانک

    سپاسگزارم

    خندانک خندانک خندانک
    محمد علی رضاپور
    يکشنبه ۱۲ دی ۱۴۰۰ ۱۹:۲۴
    سلام و درود و خدا قوت خندانک خندانک خندانک
    مریم محبوب
    سه شنبه ۱۴ دی ۱۴۰۰ ۱۰:۳۳
    خندانک خندانک خندانک

    درود و سپاس جناب رضاپور عزیز

    خندانک خندانک خندانک
    اعظم قارلقی
    پنجشنبه ۱۶ دی ۱۴۰۰ ۰۴:۵۷
    مرحباااا.... مرحبااااا بانو محبوب گرامی
    مریم محبوب
    مریم محبوب
    دوشنبه ۲۰ دی ۱۴۰۰ ۱۲:۴۹
    درودها نازنین بانو

    سپاسگزارم

    خندانک خندانک خندانک
    ارسال پاسخ
    امید کیانی (امید)
    يکشنبه ۱۹ دی ۱۴۰۰ ۱۲:۰۰


    تن رهـا کن تـا که بنـــد آیــد ز دل
    خـون دل خـوردن رهـا کن تـن بهــل


    درودها

    سهم گلبرگ‌های وجودتان ‌طراوت و لبخند🌹🌹👍
    مریم محبوب
    مریم محبوب
    دوشنبه ۲۰ دی ۱۴۰۰ ۱۲:۴۹
    درودها جناب کیانی عزیز

    سپاسگزارم

    خندانک خندانک خندانک
    ارسال پاسخ
    احسان کریمیان علی آبادی
    احسان کریمیان علی آبادی
    يکشنبه ۲۶ دی ۱۴۰۰ ۱۱:۰۴
    خندانک
    ارسال پاسخ
    مریم محبوب
    مریم محبوب
    شنبه ۲۳ بهمن ۱۴۰۰ ۱۳:۰۰
    خندانک خندانک خندانک
    حنانه الادا
    شنبه ۲۵ دی ۱۴۰۰ ۱۶:۱۸
    درود بر شما بانو جان
    بسیار آموزنده زیبا
    مانا باشید به عشق🌹🌹🌹
    مریم محبوب
    مریم محبوب
    شنبه ۲۳ بهمن ۱۴۰۰ ۱۳:۰۰
    خندانک خندانک خندانک

    درود و سپاس نازنین بانو

    خندانک خندانک خندانک
    ارسال پاسخ
    احسان کریمیان علی آبادی
    يکشنبه ۲۶ دی ۱۴۰۰ ۱۱:۰۳
    درود بیکران استاد محبوب ارجمند
    بسیار زیبا آموزنده ،دلنشین ، شیوا و گیرا سروده ای بود که ارزش بارها خواندن را دارد
    سبز و پیروز و شاد باشید انشاالله
    خندانک خندانک خندانک
    مریم محبوب
    مریم محبوب
    شنبه ۲۳ بهمن ۱۴۰۰ ۱۳:۰۲
    خندانک خندانک خندانک

    درود ها خدمت شما جناب کریمیان عزیز

    سپاس از لطف شما

    خندانک خندانک خندانک
    ارسال پاسخ
    شکیبا درخشانی ( روح الغزل )
    چهارشنبه ۲۹ دی ۱۴۰۰ ۰۲:۰۳
    احسنت
    درود بر شما عالی بود
    مریم محبوب
    مریم محبوب
    شنبه ۲۳ بهمن ۱۴۰۰ ۱۳:۰۲
    خندانک خندانک خندانک

    درود و سپاس نازنین

    خندانک خندانک خندانک
    ارسال پاسخ
    محمد علي واشقاني ( باران )
    پنجشنبه ۳۰ دی ۱۴۰۰ ۱۴:۲۹
    درودتان باد . خندانک خندانک شاعر گرامي سر كار خانم محبوب . خندانک خندانک . حقيقتش داستان موش از زبان شعر بسيار زيبا و خواندني ست .
    چنانكه استاد عبيد زاكاني در داستان موش و گربه حقيقتا شاهكاري آفريده اند و همچنين استاد ايرج ميرزا در داستان دو موش روايت بي بديلي آفريده اند و ..... خندانک خندانک
    اما شعر شما در عين بلند بودن در قالب مثنوي بسيار گيرا ، جذاب و آموزنده بود و هست . خندانک خندانک خندانک
    به داستان موش و گربه اينجانب نيز كه سالها پيش در قالب زيباي غزل سروده ام در همين مكان سري بزنيد . خندانک اميد كه زيبا باشد . خندانک خندانک
    مریم محبوب
    مریم محبوب
    شنبه ۲۳ بهمن ۱۴۰۰ ۱۳:۰۳
    خندانک خندانک خندانک

    سلام و درود خدمت شما جناب واشقانی بزرگوار

    از لطف و توجه شما سپاسگزارم

    خندانک خندانک خندانک
    ارسال پاسخ
    مینا فتحی (آفاق)
    شنبه ۹ بهمن ۱۴۰۰ ۰۱:۱۴
    احسنت بانو محبوب
    چه شیرین حکایتی را با قلم زیبایتان جان دادید

    خندانک خندانک خندانک

    روزگارتان بر وفق مراد
    خندانک خندانک خندانک
    مریم محبوب
    مریم محبوب
    شنبه ۲۳ بهمن ۱۴۰۰ ۱۳:۰۵
    خندانک خندانک خندانک

    درودها مهربانو فتحی عزیز

    زیبایی در نگاه شماست

    پاینده باشید

    خندانک خندانک خندانک
    ارسال پاسخ
    تنها کابران عضو میتوانند نظر دهند.


    ارسال پیام خصوصی

    نقد و آموزش

    نظرات

    مشاعره

    کاربران اشتراک دار

    محل انتشار اشعار شاعران دارای اشتراک

    حمایت از شعرناب

    شعرناب

    با قرار دادن کد زير در سايت و يا وبلاگ خود از شعر ناب حمايت نمایید.

    کلیه ی مطالب این سایت توسط کاربران ارسال می شود و انتشار در شعرناب مبنی بر تایید و یا رد مطالب از جانب مدیریت نیست .
    استفاده از مطالب به هر نحو با رضایت صاحب اثر و ذکر منبع بلامانع می باشد . تمام حقوق مادی و معنوی برای شعرناب محفوظ است.
    0