سایت شعرناب محیطی صمیمی و ادبی برای شاعران جوان و معاصر - نقد شعر- ویراستاری شعر - فروش شعر و ترانه اشعار خود را با هزاران شاعر به اشتراک بگذارید

منو کاربریعضویت در شعرناب
درخواست رمز جدید

معرفی شاعران معاصر

انتشار ویژه ناب

♪♫ صدای شاعران ♪♫

تقویم روز

شنبه 24 مهر 1400
 • روز پيوند اوليا و مربيان
11 ربيع الأول 1443
  Saturday 16 Oct 2021
  • روز جهاني غذا

  بیشترین مخاطب

  کانال تلگرام شعرناب

  بنویس تا زنده بمانی ، بنویس تا زنده بمانی ، بنویس تا زنده بمانی.احمدی زاده (ملحق)

  شنبه ۲۴ مهر

  پست های وبلاگ

  شعرناب
  مگس اندیشان
  ارسال شده توسط

  همایون فتاح متخلص به رنود

  در تاریخ : جمعه ۳۱ ارديبهشت ۱۳۹۵ ۰۹:۴۴
  موضوع: آزاد | تعداد بازدید : ۸۲۹ | نظرات : ۸

  ازدی که گذشت هیچ ازو یادمکن
  فردا که نیامده است بنیــاد مکن
  بر گذشته  و نامده  بنیــــاد مکن
  حالی خوش باش وعمربربادمکن
   
  دراندیشه های حکیم عمر خیام کمی غور که میکنیم ،گرچه غوردرشاهبازان حکمت وفلسفه ی نبوغی چونان حکیم عمرخیام برچومایی که درآن ورطه مگسی می نماییم دسترسی بدان محالی بیش نبودولی بقدر مگس اندیشه مان بینیم که آن بزرگوارنظربلندمرتبت خویش را بگونه ای بیان میداردکه در طول تاریخ تعابیرگونه گون از کلام اوبیرون می آیدولب گلام وژرفنای اندیشه اش را فقط وفقط خویش میدانسته است وآفریدگارش وشاید معدودعقولی که بدان بلنداندیش وجودحق طلبش حل گشته وغرقه گشته اندکه آن حکیم فرزانه را نظرش برچه استوار بوده است ودرمقابل کژفهمان و طاعنین در طول تاریخ همه وهمه را که هماره سعی شان برآن بوده که وجود معنوی آن حکیم را بگونه ای مخوش وبی ارزش از معانی وایمان ویکتاپرستی والوهیت جلوه دهندوباید اذعان داشت که اینان بواسطه همان کژفهمی وادراک متعارض گونه خویش نسبت هایی چون کفروالحاد،خودپرستی،حب دنیا،عیش ونوش ومیگساری وبسیاروبسیاری از انواع تهمت ها ونسبت ها که ذکرآن ادبمان را آلوده گردانددر مقام شامخ آن حکیم وادیب فرزانه واردساخته اند وبسیارشان هم درعلوم مکتسبه ای چون منطق وفلسفه و فقه والاهیات وغیره غیره نیزرهی پیموده اند ونایل آمده اند ودرهمان ادوار تابکنون نیز از صاحبان نام وازعلماء وعالمان بنام بوده اندکه همواره کوشیده اندچنانکه کوشش وسعی شان باعث گردید شئونات آن بزرگوار در هاله هایی از ابهامات همچنان فروبماندواندیشه های ناب آن حکیم بدان ابهامات فرورفت که رفت وکما بیش هم در عرصه ی تاریخ وفرهنگ این سرزمین وبقیام از فکرت آن بزرگوارومنظور نظرشحرکت هایی نیز بانجامیدکه بسیاراندک بشمارمیرفت در برابرهجمه مهاجمان ومعاندین با اندیشه های پاک وژرف آن بزرگوارولیکن تلاش مگس گونه چومایی مگس اندیشانی که درآن حیطه هیچ مینماید ودرواقع هیچ هم نمی نماید گفته آید خوشتر از آن بود که سکوت اختیار کرده باعلم بدانچه که بدانیم منظور نظر آن بزرگواربرچه استوار بوده است وبدان اعتقاد راسخمان باشد پس خوبتر آن به که گفته آید تا نگفته بماندودراین راستا اگرطالبین حق گرارااندکی نظرشان بدان قیام وحقانیتش باشد ومحق بودن آن قیام را بدرستی درک کرده اند آنچه که مشهود استطاعنین وکژفهمان روزگارباتعبیروتفسیرغلط ازروی رباعیات حکیمسعی برآن میداشته اندکه نظرآن بزرگوار را اینگونه بنمایانند که حکیم در ترویج خوشی های زندگی وعیش ونوش وفسادبرآمده وخلق را هماره به بی تفاوتی وفراموشی گذشته ازهرچه بوده وبیخیالی ازآینده مجهول که هنوز نیامده ومارا ازآن واز وقوع آن وقوفی نباشدرهنمون میدانسته اند ودرکل حکیم را بتحریص خلق به تباهی ها بلاخص جوانان متهم ساختندوحکیم وچهره اش رامغایر حتی با موازین اجتماع دانستندوباتوجه به نمونه مثالی از رباعیات حکیم که در سرآغاز این مقال آورده شده این"حالی خوش باش"که در مصرع منتج وچهارم ونتیجه این رباعی آمده  نشان از طبع خوش گذران و عیش ونوش ومیگساری بواقع خودحکیم میدانسته اندواینکه حکیم گذر عمر بی دغدغه بدوراز هیچگونه هم وغمی ازچه گذشته وچه آینده میخواسته واینرا در اصول اعتقادی حکیم میدانسته اندواین "خوش باش "های حکیم را خوش باش در عیش ونوش قلمدادمیکرده انددرصورتی بااندک تآمق وتفحص خواهیم یافت که اینگونه "خوش باش"های حکیم مصداق بسیاری از "خوش باش"های نقل شده از احادیث وروایات منقولاززبان اولیاء وانبیاءوبسیاری حتی از بزرگان علم واندیشه است وحتی پیامبر(ص) وعلی (ع) احادیث وروایاتی چندازاین "خوش باش"ها را بکرات ودفعات آورده اندواین "خوش باشی "وعیش ونوش ولهو لعب وخوشگذرانی ولاابالی گری را نمی نمایاند بل این "خوش باش"هاحکایت بهره جستن اززندگی است ومنابعی که به انسانها خدای متعال عطافرموده ودر واقع شکری ازشاکر بنوعی باشدوبدان معنی است که باآنچه تورا رزق بوده است ومقسوم از سوی رزاق خویش بدان خوش باش وخرسند ،مباداکه کفران آن گویی ،وازآن بهره مند شوید ای ابناء بشر وبهره وری و بهری بری از مواهبمان که عطایمان شده است وروزیمان توصیف شود نه "خوش باشی"عیش وعشرت گونه ای که کژفهمان وطاعنین همواره منظورنظرشان بوده است که اینان بواسطه باطن پلیدشان وعینک بدبینی شان درطول تاریخ اینگونه میدیده اند وهرگردی را گردو میدیده اندازسرکژفهمی شان ودر نهایت اینکه ای کاش ضرب المثلی دیگر فی البداهه بذهنم خطورمیکرد چه هرچه مینگرم  گردو همه وهمه اش منفعت است وفایده از بهترین مواهبی است که خدای رزاق بما عطافرموده وپراز فواید باشدوایکاش هرچه اینان دردل سیاهشان میپرورانیدند وازدیدگاه پلیدشان برمیخواست عاقبتش چون گردو پرمنفعت بود وپرفایده وایکاش اینان همه چیزراوهمه گردی را گردومیدیدندکه بنوعی نمی بینندوچون نیک بنگری بظاهرهرگردی را گردو می بینندو بباطن گردو وار وپرمنفعت 

  ارسال پیام خصوصی اشتراک گذاری : | | | | |
  این پست با شماره ۷۰۲۵ در تاریخ جمعه ۳۱ ارديبهشت ۱۳۹۵ ۰۹:۴۴ در سایت شعر ناب ثبت گردید

  نقدها و نظرات
  علیرضا کاشی پور محمدی
  شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۵ ۰۵:۰۵
  سلام و آفرین ها به شما
  به حق که آن چه مرقوم کرده اید راست است
  جسارتا مصاریع دوم و سوم ِ رباعی ابتدای متن ، اشتباهاتی دارد که صحیح آنها چنین است :
  از دی که گذشت هیچ ازو یاد مکن
  فردا که نیامده ست فریاد مکن
  بر نامده و گذشته بنیاد مکن
  حالی خوش باش و عمر بر باد مکن
  آلاله سرخ(سیده لاله رحیم زاده)
  جمعه ۳۱ ارديبهشت ۱۳۹۵ ۰۷:۳۰
  خندانک خندانک خندانک
  صفیه پاپی
  جمعه ۳۱ ارديبهشت ۱۳۹۵ ۱۰:۲۸
  خندانک خندانک خندانک خندانک
  همایون فتاح متخلص به رنود
  جمعه ۳۱ ارديبهشت ۱۳۹۵ ۱۶:۳۵
  درآخراین مقال یک نه اضافه فرماییدگویا از قلم افتاده پس لطف بفرماییدو قسمت انتهایی این مقال را بدینگونه مرورفرماییدبباطن گردوواروپرمنفعت نه
  باتشکر
  ابوالحسن انصاری (الف رها)
  جمعه ۳۱ ارديبهشت ۱۳۹۵ ۱۶:۴۲
  درود بر شما خندانک خندانک خندانک خندانک خندانک
  تنها کابران عضو میتوانند نظر دهند.  ارسال پیام خصوصی

  نقد و آموزش

  نظرات

  مشاعره

  کاربران اشتراک دار

  محل انتشار اشعار شاعران دارای اشتراک

  حمایت از شعرناب

  شعرناب

  با قرار دادن کد زير در سايت و يا وبلاگ خود از شعر ناب حمايت نمایید.

  کلیه ی مطالب این سایت توسط کاربران ارسال می شود و انتشار در شعرناب مبنی بر تایید و یا رد مطالب از جانب مدیریت نیست .
  استفاده از مطالب به هر نحو با رضایت صاحب اثر و ذکر منبع بلامانع می باشد . تمام حقوق مادی و معنوی برای شعرناب محفوظ است.
  0