سایت شعرناب محیطی صمیمی و ادبی برای شاعران جوان و معاصر - نقد شعر- ویراستاری شعر - فروش شعر و ترانه اشعار خود را با هزاران شاعر به اشتراک بگذارید

منو کاربریعضویت در شعرناب
درخواست رمز جدید

معرفی شاعران معاصر

انتشار ویژه ناب

♪♫ صدای شاعران ♪♫

تقویم روز

دوشنبه 13 آذر 1402
 • روز بيمه
23 جمادى الأولى 1445
  Monday 4 Dec 2023

   پر نشاط ترین اشعار

   کانال تلگرام شعرناب

   حمایت از شعرناب

   شعرناب

   با قرار دادن کد زير در سايت و يا وبلاگ خود از شعر ناب حمايت نمایید.

   بنویس تا زنده بمانی ،هر که نوشت پادشاه می شود. فکری احمدی زاده(ملحق)

   دوشنبه ۱۳ آذر

   داسـتـان گــرگ و لـک‌لـک ( مـثنـوی )

   شعری از

   یزدان ماماهانی

   از دفتر گیتار بی تار نوع شعر مثنوی

   ارسال شده در تاریخ شنبه ۱۷ تير ۱۴۰۲ ۱۳:۲۲ شماره ثبت ۱۲۱۷۵۷
     بازدید : ۱۰۸   |    نظرات : ۷

   رنگ شــعــر
   رنگ زمینه
   دفاتر شعر یزدان ماماهانی

   دیــد گـرگـی را ســر راه ؛ لــک‌لــکـی 
   نـالــه ســر مــیـداد ، انــدک انــدکـی
    
   ســر فــرود آورد سـویـش نـاامــیــد 
   چنـد قـدم گامـی نـهاد بـر او رسـیـد
    
   رفــت جـلــو از او شــود جـویـای او 
   ماجـرایـت چـیست ؟ ای درّنـده خـو
    
   از چه مـینالـی چنین با سـوز و آه ؟
   مـشکلـی پـیش آمـده ای زا به راه ؟
    
   بــا دلـی انــدوهــبـار و پــر مــلال ..
   سر تـکان دادش چـنان آشفـتـه حال
    
   گـفـت : بـودم در کـمـیـن و انـتــظار
   چــاق و چـلّــه بــرّه‌ای کـردم شــکار
    
   تـکّـه تـکّـه کـردم و خــوردم ، وَلــو :
   اسـتـخوانـش ناگـهان گیـر کـرد گلـو
    
   حــال شـدی آگـاه زیـن احــوال مـن
   چـاره انـدیـشـی بـکـن بـر حـال مـن
    
   با نـوک بـال و پَـرَش خـارانـد مـلاج
   یـافـت لـک‌لـک راهِ درمــان و عــلاج
    
   گفت به گـرگ دارم دوتا شـرطِ کمک
   اوّلـی : وارد شـو بـی دوز و کـلـک ..
    
   دوّمی : قـول ده ز چـالـش وارهـی ؛
   در اِزایـش مـزد و پـاداشــم دهـی ..
    
   بـر لـبِ پـرتـگاه و از بـیـم سـقـوط !
   او پذیرفت بی‌درنـگ قول و شـروط
    
   گـفـت لـک‌لـک پـوزه را وا کُـن عمـود
   بـر دهـان ، مــنـقــار مـن گـردد ورود
    
   بـی مـحـابـا بـر دهـانـت رفـت سـرم
   اســتــخــوان را از گــلــو در آورم ..
    
   بـا تـلاش و کـوشـش و زور و تــوان 
   از گـلـوی گـرگ در آمــد اسـتـخـوان
    
   پـوزه هـمـراه زبان ، جـنبـانـد به لـب
   زوزه‌ای ؛؛ ســر داده ، از روی طــرب
    
   پیش گذاشت پا را و بی‌چون و چرا
   رفـت و گفـت لک لک ای پـنجـه طلا
    
   پس کنـون بر جَـرح ، دوایی یـافـتی
   حـال کزیـن بـغرنـج ، رهایی یـافـتی
    
   مـاهِ بـخـت تـابـیـد بـر تـو تـیـره روز
   قول‌وشرط‌ووعده پابرجاست‌هنوز ؟
    
   مـن بـکـردم ، کـارِ از دسـت آمـده ..
   مــزد و پــاداش مــرا ، اکـنـون بــده
    
   پـوزخـنـدی زد بر او گـرگ از غـرور !
   گفت: نباش پررو و گستاخ و جسور
    
   وانگهی؛ پاداش تو این است کنون :
   " جان سالـم از دهـان بـردی بـرون "
    
   بـس خـوشـایـنـد بـود مـیانِ مـاجـرا
   عـهــد ، وفـا کـردم نـبـلـعـیـدم تـو را 
    
   بود دهانـم دورِ حـلقـت چـون طناب
   زان خلاص یافتی،گشتیم بی‌حساب
    
   زین وقاحت ؛ آنچنان جا خورده بود
   بی درنگ ، لک‌لک دو بالش را گشـود
    
   پر زد و تـرک کرد محل و دور شدش
   نـاسـزا مـیـداد و دشـنام بـر خـودش
    
   نکـته دارد داستان ؛ آن هم نخست :
   در قــبــال نـیـکـی و کــار درســت ..
    
   زشـتـی و بـی‌احـتـرامـی کـرد کـسی
   نـقطـۀ بـازخـوردِ خـار بـاشـد خـسـی
    
   قـدرشناسی نـیست ، مـرام نـاکـسان 
   گل شـناسی نـیست ، مـعیـار خَـسان
    
   آنـکـه فــرش زیــر پـایِ کـودن اسـت
   درخـور و شـایستـۀ پا خـوردن است
    
   تــاج نـهـادن بـر ســر بـی‌مـعـرفـت !!
   حکمِ‌ گوشت‌بسپردنست‌برگرگ‌‌صفت
    
   من نـمی‌گویـم ؛ نـکن خوبی ، گَـهی :
   " نـیـکـی بـسـیـار ، یـعـنـی ابـلـهـی "
    
   تــا‌ گـلــوگـیـرت نـکــرد و نـاگــزیــر :
   حـجـم و مـیـزان دهـانـت لـقمـه گـیر
    
   بـنـد صلـح بـر بـی‌صـلاحـی وا نـکـن
   ســاده بــا بـی‌قـابـلـیـت ،، تــا نــکــن
    
   آنـچـه بـایـد یـافـت از کانـون گـرگ :
   " اعتماد ، مرگ‌است‌ در قانون گرگ "
    
   اعـتـمـاد بـرگـی‌سـت در چـنـگال بــاد
   ریـز و پـودر کـرد بـرگ را بی‌اعـتـمـاد
    
   در کـمـیـنـنـد گـرگ و روبـاهِ کـلـک ..!
   دام بِـگُـستـردنـد سـرِ راه ؛ مـشـتـرک
    
   عـقـل بـکار گـیریـد و هـوشـیاریِ تـام
   تـا نـیـوفـتیـد خـام و آسـوده بـه دام
    
   هــر کـه دانـســت ارزش کــار تــو را 
   مـیــدهــد تــرمــیــمِ جـبــرانِ بــهـا
    
   تــا نــشــد ســواسـتـفـاده‌هـا بـسـی !
   اعــتـمـادت را نــکـن خــرج کــســی
    
   آن کسان ، کس مـعـتمـد بـشمـرده‌انـد
   ضـربـه‌هـای بـی‌شـمـاری خــورده‌انــد
    
   بـر چـنـیـن افـراد ؛ نـبـایـد داد بـهـا ..
   پس به حـال خـویـش بـگذاریـد رهـا
    
   آنـکـه می‌نـامنـد بـزرگـست و سـِتُـرگ
   گاه در پوستیـن میش است گاه گرگ
    
   آنچـه بایـد گـفـت ، سـرانـجامِ سخـن
   نـیست بـرابـر تـشـت و آفـتابـه لـگـن
    
   هـرکـسـی را طبـق مـعـیارش بـسنـج
   زیـر بـنـایی را ؛ ز مــعـمـارش بـسنـج
    
   موش را در فاضـلاب است ؛ جایـگاه
   کوسـه را دریـا و آب است ؛ جـایـگاه
    
   روشـنـی ؛ زیـبـنــدۀ شــیــر ســپـهــر
   شرط دوستی ،در وفاداریست و مهر
    
   سـیـنـۀ ایـن داسـتــان ؛؛ بـشـکافـتـم
   " ارزش و ‌ بـی‌ارزشـی را یــافــتــم "
    
   پیش از اینـکه بـاد بـیانـدازد ز اسب
   بر کـلاه و زیـن و افـسارت بـچـسـب
    
   مـرهـمِ بی‌عار و بی‌درد ، اشـتباسـت
   رحم و دلسوزی به نامرد ، اشتباست
    
   آنـکه رنـجانـدت ، بـرنـجانـش کـمـی
   آنـکه سـوزانـدت ، بسـوزانـش هـمی
    
   پـنــدِ پـایـانـبـنـدِ شـعـر را بـشـنـویـد 
   هرچقـدر خوبی کنید ، بد می‌شویـد
    
   بــرکـه و قـلاب و مــاهـیـگـیـر و آب
   کِرم خوراکی بود و نقش طعمه یاب
    
   لقمـه را بـلعیـد و ماهی طعمه گشت
   خـود دهـان آن شکارچی لقمه گشت
    
    
   داستان گرگ‌ و لک‌لک
   یزدان_ماماهانی 
   آغازسرایش۵_۴_۱۴۰۲
   پایان‌سرایش۱۷_۴_۱۴۰۲
   _🎼🎸گیـــتار بـی‌تــــار🎸🎼_
   ۳
   اشتراک گذاری این شعر

   نقدها و نظرات
   محمد اکرمی (خسرو)
   يکشنبه ۱۸ تير ۱۴۰۲ ۰۹:۱۴
   درود
   آموزنده و جالب بود
   خندانک خندانک
   یزدان ماماهانی
   یزدان ماماهانی
   يکشنبه ۱۸ تير ۱۴۰۲ ۰۹:۵۳
   درود و سپاس از شما🥀
   ارسال پاسخ
   نیلوفر تیر
   يکشنبه ۱۸ تير ۱۴۰۲ ۱۲:۳۹
   درود بر شما خندانک داستان رو چه جالب سرودید خندانک خندانک
   یزدان ماماهانی
   یزدان ماماهانی
   يکشنبه ۱۸ تير ۱۴۰۲ ۱۴:۳۴
   درود رویارو بر شما مهربانوی بزرگوار 🌹


   سپاس از همراهی صمیمانه و توجه نیکتان 🌺🥀
   ارسال پاسخ
   نرگس زند (آرامش)
   يکشنبه ۱۸ تير ۱۴۰۲ ۱۸:۲۰
   درود بر جناب یزدان خندانک
   حوصله ی اشعار بلند رو ندارم ..ولی واقعا لذت داشت خوندن شعرتون خندانک
   اشعارتون زیباست .از اشعار دیگران دیدن کنید تا دیده بشه اشعارتون البته فقط ی پیشنهاده ..
   موفق باشید خندانک
   یزدان ماماهانی
   یزدان ماماهانی
   دوشنبه ۱۹ تير ۱۴۰۲ ۱۱:۱۰
   درود رویارو بر شما ایزدبانو زند
   وقتتون بخیر و شادی 🌺🌹

   سپاس از حسن توجهتون 🌹

   من فقط شعر و می‌فرستم و

   خارج میشم ولی گاه گذاری افتاد

   سر میزنم 🥀🌸
   ارسال پاسخ
   یزدان ماماهانی
   دوشنبه ۱۹ تير ۱۴۰۲ ۱۱:۱۰
   درود رویارو بر شما ایزدبانو زند
   وقتتون بخیر و شادی 🌺🌹

   سپاس از حسن توجهتون 🌹

   من فقط شعر و می‌فرستم و

   خارج میشم ولی گاه گذاری افتاد

   سر میزنم 🥀🌸
   تنها کابران عضو میتوانند نظر دهند.


   ارسال پیام خصوصی

   نقد و آموزش

   نظرات

   مشاعره

   کاربران اشتراک دار

   محل انتشار اشعار شاعران دارای اشتراک
   کلیه ی مطالب این سایت توسط کاربران ارسال می شود و انتشار در شعرناب مبنی بر تایید و یا رد مطالب از جانب مدیریت نیست .
   استفاده از مطالب به هر نحو با رضایت صاحب اثر و ذکر منبع بلامانع می باشد . تمام حقوق مادی و معنوی برای شعرناب محفوظ است.
   0