شعرناب

چترهامان نشت دارد

باز باران
باز نعمت
چیکه چیکه تا سحر
سقفِ خانمان
نشت دارد چترمان
خسته ام خسته از باران
ناودان ها آرزوی خان ما را داشتند
قطره ها جای شادی غصه بر دل بنگاشتند
وای من
باز باران
چیکه چیکه
میچکد از گونه های مادرم
همره چیکه های سقفمان
باز باران یک ترانه
می سراید
نم نم و با غم و نم نمک
کشد بر خان ما غم سرک
باز باران
با ترانه
بی ترانه
دارد مگر
فرقی به حال مادرم !؟
خدایا باز باران
باز نعمت باترانه
میچکد از بام خانه
خانمان را سیل برده
سیبهای کرم خورده
خانمان را سیل برده
باز باران باز نعمت
بیا باران قلب مادرم لایک میخاهد
اینبار
بیا با هم بباریم
بیا باران بیا نعمت ... بر دل مادر بباریم
با گوهرهای فروان با سیاه و سفیدش رنگ گردیم
بیا باران
بیا اینبار شلغم نکاریم
چشم سیب ها را
با هم بشوییم
بیا بامها را چتر باشیم
تا نباشد بامهامان دگر هم آوای باران
قلب مادر لایک میخواهد ، بامدادان
چیکه چیکه باز نعمت باز باران
(نمکی)


0