شعرناب

کندوکاوی در باب عوامل تهدید خانواده

هر چند عوامل مختلف و متفاوتی در سست نمودن بنیان خانواده مؤثر است، لیکن نظر به عمومیت برخی، این سه عامل مهم تر به نظر می رسد:
سوء ظن زن به شوهر یا شوهر به زن. دراین مورد باید زن وشوهر از مواضع تهمت زا،دوری کنند و به نوعی نشان دهند که شک بوجودآمده بی دلیل می باشد.
یکی از مهمترین عوامل تشدیدکننده بدگمانی می تواند دیدن فیلمهای نامناسب ماهواره ای ، کلیپهای مستهجن در اینترنت و شبکه های مجازی و تضعیف باورهای دینی و اخلاقی و فاصله گرفتن از معنویات باشد.
تضعیف یا تخریب دیوار اعتماد ببن زوجین توسط یکی از زوجین یا هر دو. بدین معنی که زوج یا زوجه ممکن است بدون غرض، رفتاری ازخود نشان دهد که موجب بی اعتمادی یا تضعیف اعتماد شود. مثلا"چک کردن مخفیانه گوشی؛ گشتن یواشکی جیب ها یا کیف؛ تاخیرهای متعدد در رفت وآمد به منزل؛ و... می توانند جزء عوامل اعتماد شکن به شمار آیند لذا همسران جدًا باید از این گونه رفتارها اجتناب ورزیده، در رفع بد گمانی از طریق گفتگوی مستقیم و صد البته با دیالوگ مناسب نمایند. مقایسه همسر خود با دیگر همسران از نظر مالی و... ازدیگر عوامل اعتماد شکن و تحقیر ساز برای زوجین می باشد؛ زیاد شنیده می شود که بعضی به همسران شان می گویند: من در زندگی از تو خیری ندیدم! این عبارت و عباراتی ازاین دست فوق العاده اثر مخرب در روابط زوجین دارد. زن و شوهر باید با تلاش و مدیریت حوائج زندگی را بر طرف کنند و در این راه یار و مددکار یک دیگر باشند.
تغییر سبک زندگی؛با تغییر سبک زندگی که مسلماً تغییر ارزش‌ها را به دنبال دارد، نهاد خانواده از درون تضعیف می‌شود و اولین قربانی آن معنویت است که درون سبک زندگی غربی، باورها و فرهنگ جدید آن استحاله می‌گردد که از این مسأله می‌توان به عنوان عامل اصلی طلاق نام برد.
چند راهبرد:
یک - زوجین در موارداختلافومناقشهبهتراستابتدا موضوع رابینخودو بدون توسل به واسطهحلکنندیعنی حتیالامکانپای شخصثالثیرا بهمیاننیاورندمگر در زمانی کهتصمیمگرفتهاند مشکلرا ازطریقدادگاه به وسیله داور میانجی یا مشاور یاریش سفید محل حلکنند.
دو - همسراندرمناقشاتمعمولزندگیزناشوییبایدپوشانندهعیوبیکدیگرباشندنهافشاکنندهرازهاییک دیگر.قرانمیفرماید: آنانلباسشمایندو شما لباسآنها. یعنیبایدزنوشوهرعیوبیک دیگررابپوشانند.
سه - شکی نیست که بارویآوردنبهخداو آموختن حقوق طرفینی و تعهد به عمل بر مقتضای آن ها، با استمداداز خدا بر حل مشکل فایق خواهند آمد و بدین وسیله موجبات افزایش روزی و پایداریزندگیشان را نیزفراهم خواهند آورد. (برگرفته از یادداشت م. ع. پژوهنده: تلگرام، گروه مادرجان سلام، 2، تیر 1398؛ 23 ژوئن، 2019، با ویرایش مختصر).
6/4/1398- مشهد


0