شعرناب

انتظار فرج

شده چندصباحی بی خبر از دلدار باشی؟
هرلحظه اش، صدهزار لحظه ،گذرد از جانت
تلنگری به دل و حواسم خورد
ای مدعی چشم انتظار فرج!
چندتار گیسو سپید کردی به چشم انتظاری؟
چقدر، دلت درقفسه سینه تنگ شده ات جای زدن و تاختن نداشت و جامه چاک کردی؛ شاید فرجی براحوال دلت باشد.
اما
میدانم فردا جمعه ای که رسد از ره به
لق لق زبان گویم
اللهم عجل الولیک الفرج
#دریایی
#اهواز
1/11/97