شعرناب

زین به پشت

به نام خدا
اسطوره ها وجود خارجی ندارند،آنها را باید جستجو کرد در باور مردمان و در لابلای صفحات کتابها.اسطوره ها بار امیال و آرزوهای دست نیافتنی بشر را بر دوش میکشند و شکست ناپذیر میمانند و میزیند.
قهرمانها اما وجود دارند در اندازه ها و نژادها و ملیتهای مختلف.
قهرمانها وجود دارند تا بخشی باشند از قدرت بینهایت انسان ،تا دهن کجی باشند گاهی به روزگار‌، به طبیعت و به قوانین هستی.
اما این فقط یک روی سکه قهرمانهاست و حتی اینان نیز در میمانند با تمام وجود در برابر تقدیر یا طبیعت.
مسی باشی یا اوسین بولت،مارادونا باشی یا مایکل جوردن ،قهرمانی هستی شکننده در اوج قدرت حتی...
چنین است رسم سرای درشت
گهی پشت به زین و گهی زین به پشت
فردوسی بزرگ


0