شعرناب

حکیمی گوید ...

حکیمی گوید ...
حکیمی گوید احمق را به این خصلتها می توان شناخت ...
حرف بی فایده زدن ...
مدام زر و سیم اندوختن و هیچ نخوردن ...
پاسخ پرسشی را نیک دانستن و از استاد پرسیدن ...
رازگشودن نزد دوست و دشمن ...
خود را خردمندترین مردمان پنداشتن ...
معنا و مفهوم عنوان کتابی را ندانستن و درباره متن کتاب سخن راندن ...
اعتماد کردن به همه کس و هر برگه ای را نخوانده امضا کردن ......
از موی سپید خود شرم نکردن و ادای جوانترها را درآوردن ...
خوردن و خفتن و هی گفتن و عمر گران ارز خود را بیهوده تلف کردن ...