شعرناب

نفس ات را درياب

نفس‌ات را رام کن
که این اژد‌های خطرناک و قدرتمند
قادر است تمام زندگی‌ات را بسوزاند
و وجودت را به تلی از خاکستر تبدیل کند
اما اگر رام تو باشد به آن قادری آسمان‌ها را درنوردی
و زندگی‌ات را به بهشت تبدیل کنی.
از آن پیروی نکن که هر چه بیشتر پیروی کنی،
وحشی‌تر و مخرب‌تر می‌شود.
برای رام کردنش کاری کن که گوش به فرمانت باشد...
صبوح تاليف *فرحنار راسخ*


0