شعرناب

احمد عزیزی هم رفت

نسل ما صد پشت خنجر دیده است
استاد و پیشکسوت ادبیات معاصر ایران
احمد عزیزی هم رفت
باقر رمزی باصر


0