شعرناب

انسان خوب!

سلام
"یک انسان خوب انسانی است که بیشتر از یک چهار پا ارزش آفرین باشد و کمتر از یک چهار پا مانع از پیشرفت"


0