شعرناب

التماس تفكر ...!

وجود ما همچون قطعه هاي طلاست که گل آلوده شده است. آن زمان که گل و لاي جهل را بشوئيم، روح الهي درون ما پرتو افشان خواهد شد ... اگر نور خدا در آگاهي شما بتايد، ظلمت همۀ خطاهاي گذشته ناپديد خواهد شد ".


0