شعرناب

پرنده پنج خصلت داشت

پرنده پنج خصلت داشت
نخستین اوج در پرواز
سپس پرواز بی همراه
سه دیگر به منقارش هدف گیرد فرای کهکشان ها را
چهارم رنگ بی رنگی
و در پایان
نوایش همچنان نجوا...
دون خوان ماتئوس/افسانه های قدرت


0