شعرناب

چهار راه

پسرک
سر چهار راه ترمز کرد
ماشینش چند صد ملیونی ارزش داشت
میخواست برای معشوقه اش گل بخرد
تراول 50 هزاریش تقلبی بود
اما 10 هزار تومنی های پیرمرد نه
اینست قصه امروز ما


0