شعرناب

رباعی دانشجویی

1
تو شاخ همه مهندسی ها ... معدن !!
من عاشق جامانده از عصرآهن
«حفاری در قلب تو»... تایید شده
موضوع پروژه ام شده جان کندن ...
2
تو فاز قشنگ شریان ها شده ای
مسبوب تمام جریان ها شده ای
دانشکده برق به نورت روشن
تو باعث وصل ادیان ها شده ای.
مسعود بافقی زاده


0