سایت شعرناب محیطی صمیمی و ادبی برای شاعران جوان و معاصر - نقد شعر- ویراستاری شعر - فروش شعر و ترانه اشعار خود را با هزاران شاعر به اشتراک بگذارید

منو کاربریعضویت در شعرناب
درخواست رمز جدید

معرفی شاعران معاصر

انتشار ویژه ناب

♪♫ صدای شاعران ♪♫

تقویم روز

جمعه 14 بهمن 1401
  13 رجب 1444
  • ولادت حضرت امام علي عليه السلام، 23 سال قبل از هجرت
  • آغاز ايام البيض، اعتكاف
  Friday 3 Feb 2023

   بیشترین مخاطب

   کانال تلگرام شعرناب

   بنویس تا زنده بمانی ،هر که نوشت پادشاه می شود. فکری احمدی زاده(ملحق)

   جمعه ۱۴ بهمن

   پست های وبلاگ

   شعرناب
   چگونگی‌ارتباط‌‌باشعر‌نیمایی
   ارسال شده توسط

   ابراهیم آروین

   در تاریخ : شنبه ۱۰ اسفند ۱۳۹۸ ۰۰:۳۸
   موضوع: آزاد | تعداد بازدید : ۳۸۲ | نظرات : ۳

   نوشتن‌مطالبی‌دراین‌زمینه‌بخاطرنظریکی‌از‌دوستان‌وشاعران‌‌عزیزاست‌که‌درمورد‌ی‌‌‌
   یکی‌از‌‌شعرهای‌بنده‌اشاره‌‌به‌عدم‌‌ارتباط‌‌باقسمتهایی‌ازشعر،که‌بسیار‌ممنون‌از‌ایشان‌که‌
   باعث‌شد‌چندخطی‌به‌رسم‌یادگاری‌در‌زمینه‌شعر‌‌،بخصوص‌دراین‌مورد‌‌به‌‌رسم‌‌یادگاری‌
   بنویسم.
   اینکه‌دربعضی‌از‌شعرهایی‌نیمایی‌‌(آنهایی‌که‌‌بلند‌‌نوشته‌می‌شوند)فهمیدن‌تمام‌معانی‌
   ومفاهیم‌‌شعرواحساسات‌شاعر‌بایک‌‌نگاه‌‌‌گذراواجمالی‌‌درک‌‌نمی‌شود،شاید‌نظر‌درستی‌
   باشد،که‌این‌بواسطه‌استفاده‌شاعر‌ازکلماتی‌باعمق‌ومعانی‌زیاد‌وهمچنین‌استفاده‌ی‌شاعراز‌کلماتی‌باعمق‌ومعانی‌زیاد،وهمچنین‌‌استفاده‌بسیار‌از‌صناعات‌ادبیازجمله،(استعاره،
   ایهام،کنایه...وغیره)واستفاده‌‌ازآهنگهای‌‌موزون‌‌کلمات،که‌هرچند‌ازلحاظ‌‌ظاهریباعث
   زیبایی،ولی‌ممکن‌است‌‌خواننده‌درمعانی‌‌ومقصود‌‌شاعر‌‌دچار‌تشویش‌شود.البته‌‌خیلی‌
   ادب‌‌دوستان‌امثال‌بنده،وقتی‌شعر‌شاعران‌بزرگی‌‌مثل،اخوان،نیما‌یوشیچ،سهراب‌سپهری
   فروغ،وبسیار‌نام‌آشنایان‌دیگرمی‌خوانیم،ازنظرمعانی‌‌ومفهوم‌و،ارتباط‌باتمام‌احساسات‌
   شاعر،درشعرممکن‌است‌میسرنگرد‌،که‌‌‌دربه‌بعضی‌‌از‌دلایلش‌اشاره‌‌کردیم.شایدهم‌‌به‌
   بخاطر‌کم‌آگاهی‌‌ما،وکمتراستفاده‌‌کردن‌ازدامنه‌لغات‌بسیاری‌که‌این‌عزیزان‌‌استفاده‌کردندکه‌شاعر‌راگاهی‌یک‌فیلسوف‌‌،درجایی‌‌دیگر‌یک‌عارف‌،درشعر‌دیگر‌یک‌منتقد‌‌خواهیم‌یافت.
   البته‌بنده‌‌خیلی‌کوچکتر‌از‌آنم،که‌بخواهم‌شعر‌خود‌راباشعر‌شاعران‌بزرگ‌وبدون‌رقیبی،
   قیاس‌،ویاحتی‌به‌آن‌نزدیک‌کنم.
   البته‌چنین‌شاعرانی‌‌خود‌هر‌دودوره‌،یعنی‌‌هم‌دردوره‌ی‌شعر‌سنتی‌‌راتجربه‌،که‌شاید‌‌صناعات
   ادبی‌وتنوع‌لغات‌جزء‌لاینفک‌شعر‌می‌بود‌وهم‌دوران‌جدید،یعنی‌‌گذر‌ازسنت‌به‌مدرن‌،که‌
   خود‌آفریدند.‌بنابراین‌شاید‌‌به‌این‌زودی‌کسانی‌که‌بتوان‌جای‌پای‌چنین‌شاعرانی‌پا‌بگذارند،
   اگرنگویم‌نه،ولی‌شاید‌کم‌باشد.
   ولی‌امروز‌شعر‌حال‌‌وهوای‌‌‌خاص‌خود‌‌رادارد،وباسبک‌وسیاقی‌از‌جنس‌سبز‌،آزاد‌،چند‌
   اهنگی‌،کوتاه‌وهمچنین‌‌بانامهایی‌دیگر‌درمیان‌مهر‌نگاران‌وزیبا‌اندیشان‌رواج‌دارد.شعر‌هم
   بواسطه‌رشد‌وپیشرفت‌تمدن‌بشری،چه‌از‌لحاظ‌معناوچه‌از‌نظر‌ظاهری‌بسط‌وگسترش‌
   ودچار‌تغیر‌می‌شود،وازاین‌مستثنی‌خارج‌نیست.ولی‌
   چقدرازاین‌سبک‌ها‌درست‌وبافرهنگ‌وادبیات‌ما‌سازگاری‌‌داردجای‌بسی‌بحث‌دارد‌،که‌شاید‌‌درجای‌دیگربه‌آن‌‌اشاره‌کردیم.
   درزمینه‌شعر‌بنده‌‌که‌بانی‌نوشتن‌این‌مطلب‌بود‌،(آی‌سفیرم‌،شاه‌پیرم‌،آی‌پسینم)
   دراول‌شعر‌حکایتی‌از‌زمستان‌است‌وبعد‌واژه‌‌صحرا‌خودش‌رامعرفی‌می‌کند،(من‌صحرا‌‌،گلی‌درقاب‌دشت)که‌هم‌اززمستان‌‌بواسطه‌‌سوز‌‌سرما،وهم‌‌از‌تابستان‌بواسطه
   شدت‌وحدت‌گرما،وهم‌از‌بهارکه‌‌گاهی‌تمایل‌‌به‌زمستان،وگاهی‌تمایل‌به‌تابستان‌داردگلمند
   است.ازخیلی‌‌چیزهای‌‌دیگرمثل‌ابر....وغیره‌شاکی‌وگلمند‌است.وهر‌شعر‌دربتن‌خود
   ممکن‌است‌معانی‌‌دیگری‌‌داشته‌باشد،واین‌ازویژگی‌شعر‌است‌.هرکسی‌از‌ظن‌خود‌شد‌
   یارمن.
   برای‌یافتن‌‌معانی‌چنین‌شعرهایی(بعضی‌نیمای‌ها‌)وهر‌شعری‌که‌گاهی‌درزمینه‌فلسفی‌‌و
   گاهی‌عرفانی‌تبلور‌ونمود‌پیدا‌می‌کند،باید‌هم‌به‌سراغ‌کلمات‌آهنگین‌برویم‌که‌ممکن‌است‌‌
   هر‌کدام‌ازاینها‌معانی‌کاملی‌را‌برسانند،وهم‌باید‌به‌سراغ‌مصرع‌یامصراع‌‌هایی‌که‌باهم
   یک‌مفهوم‌رابیان‌می‌کنند،برویم‌تانتیجه‌‌ی‌بهتری‌حاصل‌شود.
   البته‌نظربنده‌‌که‌ممکن‌دیگران‌آن‌رارد،یادر‌تمام‌اشعار‌ازاین‌دست‌نتوان‌آن‌را‌تعمیم‌داد‌،این‌
   است،چنین‌شعرهایی‌دراین‌قالب‌بااین‌سیاق‌را،هم‌به‌اول،هم‌به‌وسط،هم‌به‌آخر‌شعر،برای‌درک‌مفهوم‌،معانی‌واحساسات‌درونی‌شعر‌رجوع‌کنیم،تا‌شاید‌بتوان‌آن‌حس‌خوب‌شاعر‌رابهتر‌وسریع‌تر‌از‌درون‌شعر‌بیرون‌کشید‌وارتباط‌برقرار‌شود.
    
   آروین‌اسفند‌نود‌وهشت
    

   ارسال پیام خصوصی اشتراک گذاری : | | | | |
   این پست با شماره ۹۷۲۷ در تاریخ شنبه ۱۰ اسفند ۱۳۹۸ ۰۰:۳۸ در سایت شعر ناب ثبت گردید

   نقد و آموزش

   نظرات

   مشاعره

   کاربران اشتراک دار

   محل انتشار اشعار شاعران دارای اشتراک

   حمایت از شعرناب

   شعرناب

   با قرار دادن کد زير در سايت و يا وبلاگ خود از شعر ناب حمايت نمایید.

   کلیه ی مطالب این سایت توسط کاربران ارسال می شود و انتشار در شعرناب مبنی بر تایید و یا رد مطالب از جانب مدیریت نیست .
   استفاده از مطالب به هر نحو با رضایت صاحب اثر و ذکر منبع بلامانع می باشد . تمام حقوق مادی و معنوی برای شعرناب محفوظ است.
   0