سایت شعرناب محیطی صمیمی و ادبی برای شاعران جوان و معاصر - نقد شعر- ویراستاری شعر - فروش شعر و ترانه اشعار خود را با هزاران شاعر به اشتراک بگذارید

بنویس تا زنده بمانی ، بنویس تا زنده بمانی ، بنویس تا زنده بمانی.احمدی زاده (ملحق)

دوشنبه ۸ آذر

پست های وبلاگ

شعرناب
انتقام
ارسال شده توسط

عیسی نصراللهی( تیرداد)

در تاریخ : يکشنبه ۷ تير ۱۳۹۴ ۰۴:۰۳
موضوع: آزاد | تعداد بازدید : ۸۰۶ | نظرات : ۲

وقتی که ﻫﻨﻮﺯ ﺧﻮﺭﺷﯿﺪ ﭘﯿﺮﺍﻫﻦ ﺯﺭﺩ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺮ ﺑﻠﻨﺪﺍﯼ ﺩﻩ ﻋﻮﺽ ﻧﮑﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩ. ﺑﺪﻭﻥ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﻻﻡ ﺗﺎ ﮐﺎﻡ ﺑﺎ ﮐﺴﯽ ﭼﯿﺰﯼ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﺑﻪ ﺭﺧﺖ ﺧﻮﯾﺶ ﺧﺰﯾﺪﻡ..ﻋﺎﺩﺕ ﺩﺍﺷﺘﻢ ﺷﺒﻬﺎ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﻣﻄﻤﻌﻦ ﺷﺪﻡ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﺧﻮﺍﺑﯿﺪﻩ ﺍﻧﺪ ﭘﺘﻮ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺭﻭﯾﻢ ﺑﮑﺸﻢ ﻭ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﺨﺮﻭﺑﻪ ﺍﯼ ﺑﺮﻭﻡ ﮐﻪ ﭘﯿﺮﻣﺮﺩﯼ ﺑﺎ ﻟﺒﻬﺎﯼ ﺁﻭﯾﺰﺍﻥ ﺑﻪ ﺭﻧﮓ ﺩﻭﺩﯼ ﻭ ﺑﺎ ﻣﻮﻫﺎﯾﯽ ﺑﻠﻨﺪ ﮐﻬﮕﺎﻫﺎ ﺑﻪ ﻗﯿﺎﻓﻪ ﯾﺎﺑﻮ ﻣﯿﻤﺎﻧﺴﺖ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭﻡ ﺭﺍ ﻣﯿﮑﺸﯿﺪ ﻫﻨﻮﺯ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﻟﺤﻈﺎﺕ ﺗﺮﺳﯽ ﻋﺠﯿﺐ ﺑﺎ ﺣﺎﻻﺗﯽ ﮐﯿﻔﻨﺎﮎ ‏( ﻻﺑﺪ ﺑﺮﺍﯼ ﭘﯿﺮﻣﺮﺩ ‏) ﺩﺭ ﻭﺟﻮﺩﻡ ﺁﮐﻨﺪﻩ ﺑﻮﺩ .. ﺍﻣﺎ ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﺒﻬﺎﯼ ﻗﺒﻞ ﺑﺎﺑﺴﺘﯽ ﻣﯿﺮﻓﺘﻢ ﻭ ﮐﺎﺭ ﺭﺍ ﯾﮑﺴﺮﻩ ﻣﯿﮑﺮﺩﻡ ...ﻣﺮﺗﯿﮑﻪ ﺍﻻﻍ ﮐﻮﺭ ﺧﻮﻧﺪﻩ ... ﻝ .. ﻝ ... ﻝ.. ﻻﺑﺪ ﻑ .. ﻑ..ﻓﮑﺮ ﮐﺮﺩﻩ ... ﺍﺻﻦ ﭼﯽ ﻓﮑﺮ ﮐﺮﺩﻩ ..ﻣﺮﺗﯿﮑﻪ؟ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺎﺭ ﺭﺍ ﯾﮑﺴﺮﻩ ﻣﯿﮑﺮﺩﻡ ﺁﻥ ﺷﺐ ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﺒﻬﺎﯼ ﭘﺴﯿﻦ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﻫﻤﻪ ﺧﻮﺍﺑﯿﺪﻧﺪ ﺑﺪﻭﻥ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺍﺣﺪﯼ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﻮﺩ ﭘﺎ ﺩﺭ ﻣﺨﺮﻭﺑﻪ ﺍﯼ ﮔﺬﺍﺷﺘﻢ ﮐﻪ ﭘﯿﺮﻣﺮﺩﯼ ﺍﺗﻨﻈﺎﺭﻡ ﺭﺍ ﻣﯿﮑﺸﯿﺪ ...ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ ﻧﻪ ﺩﻭ ﺳﺎﻋﺖ ﺩﻗﯿﻘﺎ ﺩﺭ ﺷﻤﺎﯾﻞ ﺩﻭﺳﺎﻟﮕﯽ ﺍﻡ ﮐﻮﺩﮐﯽ ﺭﺍ ﻧﻈﺎﺭﻩ ﺑﻮﺩﻡ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﺎﻻﺗﯽ ﮐﯿﻔﻨﺎﮎ ﺍﺯ ﺳﯿﻨﻪ ﻫﺎﯼ ﭼﺮﻭﮐﯿﺪﻩ ﭘﯿﺮﻣﺮﺩﯼ ﮐﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻋﺠﯿﺒﯽ ﺩﺭ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎﯾﺶ ﺍﻧﻌﮑﺎﺱ ﻣﯿﺎﻓﺖ ﻟﺐ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﯿﺰﺩ .. ﺑﻪ ﻋﻘﺐ ﺑﺮﮔﺸﺘﻢ ﮐﺴﯽ ﻧﺒﻮﺩ ﺗﺮﺳﯿﺪﻡ ...ﻣﯿﺨﻮﺍﺳﺘﻢ ﺩﺍﺩ ﺑﺰﻧﻢ ..ﺑﺎﯾﺪ ﻣﯿﺮﻓﺘﻢ ... ﻧﺎﮔﻬﺎﻥ ﺻﺪﺍﯼ ﻧﺤﯿﯿﻔﯽ ﺑﺎﺯﻭﺍﻧﻢ ﺭﺍ ﺳﺴﺖ ﮐﺮﺩ : ﻩ . ﻩ.. ﻫﯿﺮﻭ ... ﻫﯿﺮﻭ .....ﺧﯿﻠﯽ ﺗﺮﺳﯿﺪﻩ ﺑﻮﺩﻡ .... ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺎﺭ ﺭﺍ ﯾﮑﺴﺮﻩ ﻣﯿﮑﺮﺩﻡ/ ﺍﯾﻨﺠﺎ ﺑﺎﻭﺭ ﺗﻤﺮﺩ ﺍﺯ ﻋﺎﺩﺍﺕ ﻧﺎﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﯾﺎ ﺑﺎﺯﺟﻮﺑﯽ ﺍﺭ ﻭﺟﺪﺍﻥ ﻋﻘﺎﯾﺪ ﺗﮑﺮﺍﺭﯼ ﻧﺒﻮﺩ ... ﺻﺒﺮ ﮐﺮﺩﻡ ... ﺁﺭﺍﻡ ... ﺑﻪ ﺁﺭﺍﻣﯽ ﺗﻤﺎﻡ ﺩﺷﻨﻪ ﺍﻡ ﺭﺍ ﺑﺮ ﺳﯿﻨﻪ ﭼﺮﻭﮐﯿﺪﻩ ﭘﯿﺮﻣﺮﺩ ﻭ ﺑﺎ ﺍﻧﮕﯿﺰﻩ ﻋﺎﺩﺍﺕ ﻧﺎﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻭ ﺩﺭ ﺣﺲ ﺍﻧﺘﻘﺎﻣﯽ ﺳﺨﺖ ﻓﺮﻭ ﺑﺮﺩﻡ ... ﺩﯾﮕﺮ ﺗﻤﺎﻡ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ ... ﺻﺒﺢ ﺷﺪ .. ﺻﺒﺢ ﺑﻮﺩ ... ﻣﺮﺩﻡ ﺩﺳﺘﻪ ﺩﺳﺘﻪ ﭘﺎ ﺑﻪ ﻣﺨﺮﻭﺑﻪ ﺍﯼ ﻣﯿﻨﻬﺎﺩﻧﺪ/ ﺁﻣﺪﻩ ﻫﺎ ﺑﺮﺍﯼ ﻧﯿﺎﻣﺪﻩ ﻫﺎ ﺷﺮﺡ ﻣﯿﺪﺍﺩﻧﺪ : "ﻫﯿﺮﻭ ﺧﻮﺩکشی کرده است"

ارسال پیام خصوصی اشتراک گذاری : | | | | |
این پست با شماره ۵۷۶۳ در تاریخ يکشنبه ۷ تير ۱۳۹۴ ۰۴:۰۳ در سایت شعر ناب ثبت گردید

نقدها و نظرات
تنها کابران عضو میتوانند نظر دهند.ارسال پیام خصوصی

نقد و آموزش

نظرات

مشاعره

کاربران اشتراک دار

محل انتشار اشعار شاعران دارای اشتراک

حمایت از شعرناب

شعرناب

با قرار دادن کد زير در سايت و يا وبلاگ خود از شعر ناب حمايت نمایید.

کلیه ی مطالب این سایت توسط کاربران ارسال می شود و انتشار در شعرناب مبنی بر تایید و یا رد مطالب از جانب مدیریت نیست .
استفاده از مطالب به هر نحو با رضایت صاحب اثر و ذکر منبع بلامانع می باشد . تمام حقوق مادی و معنوی برای شعرناب محفوظ است.
0