سایت شعرناب محیطی صمیمی و ادبی برای شاعران جوان و معاصر - نقد شعر- ویراستاری شعر - فروش شعر و ترانه اشعار خود را با هزاران شاعر به اشتراک بگذارید

قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدِي ۖ إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ عرض کرد: بار الها، به لطف و کرمت از خطای من در گذر و مرا ملک و سلطنتی عطا فرما که پس از من احدی را نسزد، که تو تنها بخشنده بی عوضی. 35 سوره ص

سه شنبه ۶ اسفند

اشعار دفتر شعرِ شعلۀ نگار شاعر همایون طهماسبی (شوکران)

همایون طهماسبی (شوکران)

ساقی امشب مست و هشیار شده ایم
۴۲۴ بازدید     ۷۳ نظر

ادامه شعر

همایون طهماسبی (شوکران)

ساقی امشب دل به دریا می زنم
۳۰۳ بازدید     ۵۶ نظر

ادامه شعر

همایون طهماسبی (شوکران)

ساقی امشب قطره ایی خیزابه ام
۲۵۵ بازدید     ۴۶ نظر

ادامه شعر

همایون طهماسبی (شوکران)

ساقی امشب دلِ ما غمخانه است
۲۳۶ بازدید     ۳۶ نظر

ادامه شعر

همایون طهماسبی (شوکران)

ساقی امشب پیکِ دلدار آمده
۲۷۳ بازدید     ۳۶ نظر

ادامه شعر

همایون طهماسبی (شوکران)

ساقی امشب هم خمارم هم خراب
۲۱۸ بازدید     ۲۶ نظر

ادامه شعر

همایون طهماسبی (شوکران)

ساقی امشب بانگِ الحاد می زنم
۱۸۴ بازدید     ۲۴ نظر

ادامه شعر

همایون طهماسبی (شوکران)

ساقی امشب مِی و مل در غمزه اند
۱۶۱ بازدید     ۲۶ نظر

ادامه شعر

همایون طهماسبی (شوکران)

ساقی امشب بی پناه گاه مانده ام
۲۱۳ بازدید     ۳۸ نظر

ادامه شعر

همایون طهماسبی (شوکران)

ساقی امشب بی کس و غمخواره ام
۱۸۷ بازدید     ۲۴ نظر

ادامه شعر

همایون طهماسبی (شوکران)

ساقی امشب دخترِ رز در بَر است
۱۹۰ بازدید     ۲۲ نظر

ادامه شعر

همایون طهماسبی (شوکران)

ساقی امشب عاشقِ زار آمده
۲۰۳ بازدید     ۲۲ نظر

ادامه شعر

همایون طهماسبی (شوکران)

ساقی امشب باورم از باده است
۲۶۱ بازدید     ۲۶ نظر

ادامه شعر

همایون طهماسبی (شوکران)

ساقی امشب دل به دلدار داده ایم
۳۸۵ بازدید     ۳۶ نظر

ادامه شعر

همایون طهماسبی (شوکران)

ساقی امشب به صعوبت خورده ایم
۲۲۷ بازدید     ۱۸ نظر

ادامه شعر

همایون طهماسبی (شوکران)

ساقی امشب سنگِ بیداد خورده ایم
۱۹۸ بازدید     ۲۲ نظر

ادامه شعر

همایون طهماسبی (شوکران)

ساقی امشب با لهیب ات سوخته ام
۲۰۷ بازدید     ۲۴ نظر

ادامه شعر

همایون طهماسبی (شوکران)

ساقی امشب قمرِ مه پاره است
۱۷۲ بازدید     ۱۶ نظر

ادامه شعر

همایون طهماسبی (شوکران)

ساقی امشب سر فرو بردم به جیب
۲۱۱ بازدید     ۳۶ نظر

ادامه شعر

همایون طهماسبی (شوکران)

ساقی امشب مستِ رزاقی شدم
۲۶۸ بازدید     ۳۲ نظر

ادامه شعر

همایون طهماسبی (شوکران)

ساقی امشب درگه ات گشاده ایی
۱۹۵ بازدید     ۱۴ نظر

ادامه شعر

همایون طهماسبی (شوکران)

ساقی امشب دل ز جام ات کنده ام
۲۴۰ بازدید     ۳۲ نظر

ادامه شعر

همایون طهماسبی (شوکران)

ساقی امشب چشمِ ما خمارِ توست
۱۸۴ بازدید     ۲۶ نظر

ادامه شعر

همایون طهماسبی (شوکران)

ساقی امشب شاهدان در حجله اند
۲۶۱ بازدید     ۴۰ نظر

ادامه شعر

همایون طهماسبی (شوکران)

ساقی امشب با سبویِ چشمِ یار
۲۵۰ بازدید     ۲۴ نظر

ادامه شعر

همایون طهماسبی (شوکران)

ساقی امشب در حجابِ مستی ام
۲۲۵ بازدید     ۲۸ نظر

ادامه شعر

همایون طهماسبی (شوکران)

ساقی امشب مِی به غایت خورده ایم
۳۶۱ بازدید     ۳۰ نظر

ادامه شعر

همایون طهماسبی (شوکران)

ساقی امشب مِی پرستان روزه اند!
۲۶۸ بازدید     ۳۸ نظر

ادامه شعر

همایون طهماسبی (شوکران)

ساقی امشب سالکی پیاده ام
۲۱۸ بازدید     ۳۲ نظر

ادامه شعر

همایون طهماسبی (شوکران)

ساقی امشب رهروِ میخانه ام
۲۱۰ بازدید     ۲۴ نظر

ادامه شعر

همایون طهماسبی (شوکران)

ساقی امشب به شهادت آمدم
۱۸۸ بازدید     ۳۰ نظر

ادامه شعر

همایون طهماسبی (شوکران)

ساقی امشب آتش ات بر جانِ ماست
۲۳۹ بازدید     ۲۴ نظر

ادامه شعر

همایون طهماسبی (شوکران)

ساقی امشب در فراق ات واله ام
۱۸۱ بازدید     ۲۰ نظر

ادامه شعر

همایون طهماسبی (شوکران)

ساقی امشب طاقتم رفته ز دست
۳۶۸ بازدید     ۳۸ نظر

ادامه شعر

همایون طهماسبی (شوکران)

ساقی امشب تشنۀ رویِ توام
۲۷۸ بازدید     ۳۰ نظر

ادامه شعر

همایون طهماسبی (شوکران)

ساقی امشب مستِ رویِ دلبرم
۳۲۵ بازدید     ۳۸ نظر

ادامه شعر

همایون طهماسبی (شوکران)

ساقی امشب فتحِ بابی کرده ایی
۲۵۴ بازدید     ۲۶ نظر

ادامه شعر

همایون طهماسبی (شوکران)

ساقی امشب صنمِ بتخانه ایی
۲۴۶ بازدید     ۲۸ نظر

ادامه شعر

همایون طهماسبی (شوکران)

ساقی امشب غمزه و ناز می کنی
۲۷۲ بازدید     ۳۰ نظر

ادامه شعر

همایون طهماسبی (شوکران)

ساقی امشب تلخ عتابی و گران
۲۳۰ بازدید     ۲۶ نظر

ادامه شعر

همایون طهماسبی (شوکران)

ساقی امشب باده نوشی در مَجاز
۲۶۹ بازدید     ۲۲ نظر

ادامه شعر

همایون طهماسبی (شوکران)

ساقی امشب وقتِ مِی نوشیدن است
۲۳۸ بازدید     ۳۲ نظر

ادامه شعر

همایون طهماسبی (شوکران)

ساقی امشب دادِ بیداد زده ام
۳۲۴ بازدید     ۳۰ نظر

ادامه شعر

همایون طهماسبی (شوکران)

ساقی امشب رهرویی گمگشته ام
۲۵۷ بازدید     ۲۸ نظر

ادامه شعر

همایون طهماسبی (شوکران)

ساقی امشب مِیِ خُردادی زدم
۱۹۷ بازدید     ۳۰ نظر

ادامه شعر

همایون طهماسبی (شوکران)

ساقی امشب شبِ فریادِ من است
۳۰۶ بازدید     ۴۲ نظر

ادامه شعر

همایون طهماسبی (شوکران)

ساقی امشب دل و دینم برده ایی
۲۳۸ بازدید     ۲۸ نظر

ادامه شعر

همایون طهماسبی (شوکران)

ساقی امشب خفته است ستاره ام
۲۹۴ بازدید     ۳۲ نظر

ادامه شعر

همایون طهماسبی (شوکران)

ساقی امشب من همان بی خانه ام
۳۰۲ بازدید     ۳۰ نظر

ادامه شعر

همایون طهماسبی (شوکران)

ساقی امشب به سلامت رسته ام
۳۱۷ بازدید     ۲۸ نظر

ادامه شعر

همایون طهماسبی (شوکران)

ساقی امشب شاهدان در خلوت اند
۲۷۶ بازدید     ۲۲ نظر

ادامه شعر

همایون طهماسبی (شوکران)

ساقی امشب جانِ من جان داده است
۳۸۵ بازدید     ۳۸ نظر

ادامه شعر

همایون طهماسبی (شوکران)

ساقی امشب خواهشم امدادِ توست
۲۸۸ بازدید     ۲۴ نظر

ادامه شعر

همایون طهماسبی (شوکران)

ساقی امشب همچو دوش دی می شود
۲۹۸ بازدید     ۲۴ نظر

ادامه شعر

همایون طهماسبی (شوکران)

ساقی امشب مِی بریز در جامِ ما
۲۷۰ بازدید     ۲۶ نظر

ادامه شعر

همایون طهماسبی (شوکران)

ساقی امشب دل به دریا زده ام
۳۳۹ بازدید     ۴۲ نظر

ادامه شعر

همایون طهماسبی (شوکران)

ساقی امشب دخترِ رَز مَحرَم است
۲۳۶ بازدید     ۴۰ نظر

ادامه شعر

همایون طهماسبی (شوکران)

ساقی امشب بت نگاری می کنم
۳۴۲ بازدید     ۵۴ نظر

ادامه شعر

همایون طهماسبی (شوکران)

ساقی امشب ناگزیر از مستی ام
۳۰۲ بازدید     ۴۶ نظر

ادامه شعر

همایون طهماسبی (شوکران)

ساقی امشب در پیِ قافله ام
۳۵۹ بازدید     ۴۰ نظر

ادامه شعر

همایون طهماسبی (شوکران)

ساقی امشب بندۀ رامِ توام
۳۰۱ بازدید     ۵۲ نظر

ادامه شعر

همایون طهماسبی (شوکران)

ساقی امشب استخاره کرده ام
۲۸۱ بازدید     ۵۸ نظر

ادامه شعر

همایون طهماسبی (شوکران)

ساقی امشب بر دلم چنگ می زنم
۲۹۶ بازدید     ۸۰ نظر

ادامه شعر

همایون طهماسبی (شوکران)

ساقی امشب قصدِ ما نوشیدن است
۲۸۰ بازدید     ۶۸ نظر

ادامه شعر

همایون طهماسبی (شوکران)

ساقی امشب بردلم افتاده است
۲۹۴ بازدید     ۵۶ نظر

ادامه شعر

همایون طهماسبی (شوکران)

ساقی امشب واله و دلداده ام
۲۳۷ بازدید     ۶۲ نظر

ادامه شعر

همایون طهماسبی (شوکران)

ساقی امشب دستِ ما را خوانده ایی
۳۶۰ بازدید     ۷۸ نظر

ادامه شعر

همایون طهماسبی (شوکران)

ساقی امشب مژده ایی بر ما رسان
۳۵۶ بازدید     ۷۲ نظر

ادامه شعر

همایون طهماسبی (شوکران)

ساقی امشب موسمِ فصلِ گُل است
۲۶۵ بازدید     ۷۲ نظر

ادامه شعر

همایون طهماسبی (شوکران)

ساقی امشب نمک ات برما حرام
۲۵۵ بازدید     ۷۴ نظر

ادامه شعر

همایون طهماسبی (شوکران)

ساقی امشب شیشه بر سنگ می زنم
۲۵۵ بازدید     ۷۴ نظر

ادامه شعر

همایون طهماسبی (شوکران)

ساقی امشب در رهِ میخانه ام
۱۸۷ بازدید     ۷۸ نظر

ادامه شعر

همایون طهماسبی (شوکران)

ساقی امشب مستِ اکسیرِ توام
۲۱۸ بازدید     ۸۶ نظر

ادامه شعر

همایون طهماسبی (شوکران)

ساقی امشب از جفا آمده ام
۱۷۸ بازدید     ۵۸ نظر

ادامه شعر

همایون طهماسبی (شوکران)

ساقی امشب در گناه افتاده ام
۱۸۷ بازدید     ۶۴ نظر

ادامه شعر

همایون طهماسبی (شوکران)

ساقی امشب در تبی روحانی ام
۱۷۴ بازدید     ۶۴ نظر

ادامه شعر

همایون طهماسبی (شوکران)

ساقی امشب بی حجاب آمده ام
۱۶۶ بازدید     ۵۸ نظر

ادامه شعر

همایون طهماسبی (شوکران)

ساقی امشب تو امیدِ بنده ایی
۱۹۸ بازدید     ۵۲ نظر

ادامه شعر

همایون طهماسبی (شوکران)

ساقی امشب قیدِ ما را پاره کن
۲۲۲ بازدید     ۹۰ نظر

ادامه شعر

همایون طهماسبی (شوکران)

ساقی امشب طرد و رسوایِ توام
۲۶۹ بازدید     ۸۶ نظر

ادامه شعر

مجموع ۱۳۸ پست فعال در ۲ صفحه

آموزش و نقد کامل شعر یا اثر

نظرات

مشاعره

کاربران اشتراک دار

محل انتشار اشعار شاعران دارای اشتراک
کلیه ی مطالب این سایت توسط کاربران ارسال می شود و انتشار در شعرناب مبنی بر تایید و یا رد مطالب از جانب مدیریت نیست .
استفاده از مطالب به هر نحو با رضایت صاحب اثر و ذکر منبع بلامانع می باشد . تمام حقوق مادی و معنوی برای شعرناب محفوظ است.
1