شعرناب

نوستالوژی( سرودنِ یک شعرِ بداهه)

هرگز از ذهنِ منِ این کودکِ مغرور
بیرونت نخواهم کرد
تو
_ ای _
کفشِ سرآسیمه ....
( میانِ کشتزارِ خاطراتِ دورِ تنهایی
____________________________
عیسی نصراللهی ۹۶/۱۰/۲۱_ فی البداهه
_____________________________
سلام دوستان، با کسبِ اجازه از جنابِ احمدی زاده یِ عزیز و گرانقدر و آرزویِ اوقاتِ خوش برایِ ایشان واعضایِ نیکِ سایت شعرِناب
لطفا در حدِ وسعِ ذوقتان،با سرودنِ یک بداهه،در خصوصِ تصویرِ کفشِ قدیمی( یک لنگه کفشِ سیاهِ رنگ و رو رفته یِ متروک و مطرود قدیمی)صفحه یِ نوستالوژیکِ پراگماتیسمِ ناب را زینت ببخشید.
با تشکر_عیسی نصراللهی۹۶/۱۰/۲۱