شعرناب

((( خدا نکنه مسخره است )))


((( خدا نکنه مسخره است )))
خدا نکنه .
زبونتو گاز بگیر .
ما با دیگران فرق میکنیم .
انشاالله که طوری نمیشه .
خدا با ماست .
بلا به دور .
مگر ما مرده باشیم .
حتی باباش سیگار هم نمی کشه .
بچه های ما اراده دارند .
ما برای بچه هامون کم نمیذاریم .
نیازی به آگاهی نداریم .
خودمون از پسش بر میایم .
حتی بچه های ما رفیق ناباب ندارند .
باور کنید که با باور غلط زندگی می کنید
هیچکدام تضمین کننده این نیست که فرزندانمان معتاد نشوند .
مگر یک چیز آن هم
آگاهی و دانش و آگاهی و دانش
آگاهی از خلقیات و رفتارهای فرزندان و مهارتهای زندگی تضمین کننده این
است که افراد به سمت و سوی مواد مخدر و معضلات نمیروند .
مهارت یعنی پیشگیری از :
فقر
تکدی گری
ناهنجاریهای رفتاری
معضلات اجتماعی
ازدیاد زنان خیابانی
ازدیاد کودکان خیابانی
ازدیاد دختران و پسران فراری
سرقت
کم شدن دادگاه ها
یعنی ایمان
یعنی باور
یعنی یقین
پیشگیری از معضلات از کی ؟؟؟؟؟؟
یعنی قبل از اینکه فردی بخواهد ازدواج کند و دارای فرزند شود
پیشگیری یعنی قبل از اینکه فرزند به دنیا بیاید
پیشگیری یعنی . . . .
پیشگیری یعنی . . . . .
پیشگیری یعنی . . . . . .
لطفا مراقب باشید .
خطر آسیب دقیقا در همسایگی شماست .
باقر رمزی باصر
افتاده بپاخاسته